Kol­di­ox­i­den når nya re­kord­ni­vå­er

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT/BO­EL HOLM

Kol­di­ox­id­hal­ter­na i at­mo­sfä­ren nåd­de nya re­kord­ni­vå­er un­der 2017, en­ligt WMO, Världs­me­te­o­ro­lo­gis­ka or­ga­ni­sa­tio­nen. Hal­ter­na har upp­mätts till 405,5 mil­jon­de­lar, en ök­ning från 403,3 mil­jon­de­lar året in­nan.

Ök­ning­en är vän­tad och föl­jer sam­ma trend som va­rit rå­dan­de de se­nas­te åren, rap­por­te­rar Reu­ters. Inga tec­ken finns på en av­matt­ning av ök­ning­en, en­ligt WMO.

Se­nast kol­di­ox­id­hal­ter­na var så här höga var för 3–5 mil­jo­ner år se­dan. På den ti­den var jor­dens tem­pe­ra­tur 2–3 gra­der var­ma­re än i dag, vil­ket med­för­de smäl­tan­de isar och kraf­tigt sti­gan­de hav­s­ni­vå­er. Det är de ef­fek­ter­na vi kan för­vän­ta oss nu ock­så, sä­ger Mark­ku Rum­mu­ka­i­nen, pro­fes­sor i kli­ma­to­lo­gi vid Lunds uni­ver­si­tet.

– Det le­der till hög­re havs­vat­ten­stånd, mins­kan­de havs­is i Ark­tis, mins­kan­de gla­ciä­rer, för­änd­ring­ar i ne­der­bör­den, det le­der till för­änd­ring­ar i vis­sa vä­derex­tre­mer, ex­em­pel­vis vär­me­böl­jor.

Går att brom­sa

Kli­mat­för­änd­ring­ar­na går in­te att stop­pa, men de går fort­fa­ran­de att brom­sa, för­kla­rar Mark­ku Rum­mu­ka­i­nen.

– Vi kom­mer in­te un­dan kli­mat­för­änd­ring­ar ef­tersom de re­dan på­går och ut­släp­pen fort­sät­ter, men det går att brom­sa in dem och hind­ra att de blir allt stör­re. Det i sin tur för­ut­sät­ter att ut­släp­pen snabbt bör­jar mins­ka. Hur snabbt det går på­ver­kar gi­vet­vis hur sto­ra kli­mat­för­änd­ring­ar­na blir.

Var­mas­te åren

En­ligt FN har 17 av de 18 var­mas­te åren som finns re­gi­stre­ra­de in­träf­fat se­dan 2001 och kost­na­den för kli­mat­re­la­te­ra­de ka­ta­stro­fer 2017 över­steg 500 mil­jar­der dol­lar.

WMO:s år­li­ga pub­li­ka­tion ”Gre­en­house gas bul­le­tin” föl­jer hal­ten far­li­ga ga­ser i at­mo­sfä­ren se­dan 1750. Fors­ka­re har till­för­lit­li­ga upp­skatt­ning­ar om kol­di­ox­id­hal­ter så långt till­ba­ka som 800 000 år, ba­se­rat på luft­bubb­lor som be­va­rats i isen på Grön­land och i Ark­tis. Ge­nom stu­di­er av fos­si­le­ra­de ma­te­ri­al har WMO även upp­skatt­ning­ar om kol­di­ox­id­hal­ter­na fem mil­jo­ner åt till­ba­ka i ti­den.

I de­cem­ber hålls kli­mat­mö­tet COP 24 för de län­der som skri­vit un­der FN:s kli­mat­kon­ven­tion. In­för mö­tet för­sö­ker FN åter sät­ta press på re­ge­ring­ar­na att hål­la fast vid Pa­ris­av­ta­lets mål med be­grän­sa den glo­ba­la upp­värm­ning­en till två gra­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.