Av­tal nä­ra om brex­it

Enig­het rå­der ”i prin­cip” om EU:s och Stor­bri­tan­ni­ens ge­men­sam­ma syn på sin fram­ti­da re­la­tion. Frå­gan är om Spa­ni­en ock­så sä­ger ja, vid ex­tra­topp­mö­tet på sön­dag.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT/WIK­TOR NUM­ME­LIN

”Jag har just skic­kat till EU-27 (de kvar­stan­nan­de med­lems­län­der­na) ett ut­kast till po­li­tisk de­kla­ra­tion om den fram­ti­da re­la­tio­nen mel­lan EU och Stor­bri­tan­ni­en. Kom­mis­sions­ord­fö­ran­den (Je­an-Clau­de Junc­ker) har in­for­me­rat mig om att den har god­känts på för­hand­lingsni­vå och i prin­cip på po­li­tisk ni­vå, med för­be­håll för stats- och re­ge­rings­che­fer­nas god­kän­nan­de”, skri­ver EU:s per­ma­nen­te rådsord­fö­ran­de Do­nald Tusk på twit­ter.

I Lon­don be­kräf­tar pre­miär­mi­nis­ter The­re­sa May att en upp­gö­rel­se nåtts åt­minsto­ne mel­lan Stor­bri­tan­ni­en och EU-kom­mis­sio­nen.

– Ut­kast­stex­ten är en bra upp­gö­rel­se för vårt land och vå­ra part­ner i EU, sä­ger May i det brit­tis­ka par­la­men­tet.

”Miss­lyc­kan­de”

Pre­miär­mi­nis­tern tryc­ker hårt på att den po­li­tis­ka de­kla­ra­tio­nen och det ut­trä­del­se­av­tal som för­hand­lats fram upp­fyl­ler lan­dets öns­ke­mål, bland an­nat om att få stopp på den fria rör­lig­he­ten och ta till­ba­ka an­sva­ret för lag­stift­ning.

Sam­ti­digt räk­nar hon än­då med ett nä­ra sam­ar­be­te med EU på många om­rå­den.

– Den text som vi nu har enats om kom­mer att ska­pa ett nytt fri­han­dels­om­rå­de med EU, sä­ger May i par­la­men­tet.

Op­po­si­tio­nen i La­bour är dock in­te im­po­ne­rad, vil­ket in­te bå­dar gott för det god­kän­nan­de som se­na­re mås­te till i det brit­tis­ka par­la­men­tet.

– De här 26 si­dor­na är ett tes­ta­men­te över Kon­ser­va­ti­va par­ti­ets miss­lyc­kan­de. De re­pre­sen­te­rar det säms­ta av al­la värl­dar, fny­ser par­ti­le­da­ren Je­re­my Cor­byn.

Den po­li­tis­ka de­kla­ra­tio­nen kom­mer att ut­gö­ra grun­den för de för­hand­ling­ar om han­dels­av­tal och lik­nan­de som ska in­le­das så fort Stor­bri­tan­ni­en for­mellt läm­nat EU den 29 mars 2019.

Tex­ten har va­rit fö­re­mål för mäng­der av syn­punk­ter från al­la håll de se­nas­te da­gar­na och har svällt från att i bör­jan ba­ra in­ne­hål­la sju si­dor till att lan­da på 26 (el­ler 36, om man an­vän­der EU:s mind­re tätskriv­na ver­sion).

De­kla­ra­tio­nen ska an­tas pa­ral­lellt med det ut­trä­del­se­av­tal som för­hand­lar­na pre­li­mi­närt ena­des om i för­ra vec­kan, och som bland an­nat om­fat­tar rät­tig­he­ter för EU­med­bor­ga­re i Stor­bri­tan­ni­en och vice ver­sa, gräns­frå­gor­na på Ir­land och den brit­tis­ka ”slut­no­tan” för EUut­trä­det.

Ut­trä­des­av­ta­let har dess­utom upp­da­te­rats med att den över­gångs­pe­ri­od som ska un­der­lät­ta det brit- tis­ka ut­trä­det max­i­malt kan för­läng­as till den 31 de­cem­ber 2022.

Strid om Gi­bral­tar

Osä­ker­he­ten är sam­ti­digt fort­satt stor om bå­de ut­trä­del­se­av­ta­let och den po­li­tis­ka de­kla­ra­tio­nen, in­te minst på grund av spanskt miss­nö­je. Re­ge­ring­en i Madrid krä­ver tyd­li­ga skriv­ning­ar om att frå­gor om Gi­bral­tar ef­ter brex­it ska av­gö­ras via sam­tal mel­lan Stor­bri­tan­ni­en och Spa­ni­en, in­te mel­lan Stor­bri­tan­ni­en och EU.

Pre­miär­mi­nis­ter Pedro Sán­chez har var­nat för att han kom­mer att sä­ga nej till he­la brex­it­upp­gö­rel­sen om han in­te får ge­hör.

The­re­sa May räk­nar än­då med en lös­ning in­för det ex­train­sat­ta EUtopp­mö­te som nu vän­tar.

– Jag är över­ty­gad om att vi på sön­dag kom­mer att kom­ma över­ens om ett av­tal för he­la den brit­tis­ka fa­mil­jen, in­klu­si­ve Gi­bral­tar, sä­ger May i Lon­don.

FO­TO: TT-AP/VIRGINIA MAYO

Stor­bri­tan­ni­ens pre­miär­mi­nis­ter The­re­sa May hos EU-kom­mis­sio­nens ord­fö­ran­de Je­an-Clau­de Junc­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.