5 000 års fäng­el­se för mas­sa­ker

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT-AFP

En dom­stol i Gu­a­te­ma­la har dömt den ti­di­ga­re sol­da­ten San­tos López Alon­zo till 5 160 års fäng­el­se för mas­sa­kern på om­kring 200 bön­der 1982, un­der in­bör­des­kri­get i lan­det.

Man­nen, som ingick i den USAträ­na­de mi­lis­grup­pen Kai­bil, greps i USA och de­por­te­ra­des till Gu­a­te­ma­la 2016. Rät­ten an­ser att han är per­son­li­gen an­sva­rig för 171 av de sam­man­lagt 201 mor­den. Han döms för 30 års fäng­el­se för var­je mord, sam­man­lagt 5 130 år, samt yt­ter­li­ga­re 30 år för in­bland­ning i dö­dan­det av ett barn som över­levt blod­ba­det. På­följ­den är dock sym­bo­lisk, då den max­i­ma­la fäng­el­se­vis­tel­sen i det cen­tra­la­me­ri­kans­ka lan­det är 50 år.

Mas­sa­kern i Dos Er­res, vid grän­sen mot Mex­i­ko, ge­nom­för­des i de­cem­ber 1982, un­der dik­ta­torn Efrain Ri­os Montts sty­re. Sam­man­lagt om­kring 200 000 per­so­ner dö­da­des el­ler för­svann un­der det gu­a­te­ma­lans­ka in­bör­des­kri­get, som ra­sa­de mel­lan 1960 och 1996.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.