Ök­ning mord­sta­tisti­ken

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT-REU­TERS

An­ta­let dödsfall i Ka­na­da som ha­de kopp­ling till skjut­va­pen nåd­de den högs­ta siff­ran på 25 år un­der 2017, rap­por­te­rar myn­dig­he­ten Sta­tistics Ca­na­da. An­ta­let mord med kopp­ling till skjut­va­pen var 266 un­der året, 43 fler än året fö­re.

”Mord med skjut­va­pen har sti­git se­dan 2014, och gäng­re­la­te­rat våld har va­rit den främs­ta or­sa­ken”, sä­ger myn­dig­he­ten i en rap­port.

En­ligt Ka­na­das re­ge­ring smugglas många va­pen in från USA. Ti­di­ga­re i år an­togs en va­pen­lag i Ka­na­da som tving­ar va­pen­säl­ja­re att hål­la re­gis­ter och för­bätt­ra bak­grunds­kon­trol­ler på kö­pa­re.

Det to­ta­la an­ta­let mord i Ka­na­da öka­de med 7 pro­cent un­der 2017. Döds­ta­let var 1,8 of­fer per 100 000 in­vå­na­re, den högs­ta ni­vån se­dan 2009.

I USA var döds­ta­let sam­ma år 5,4 of­fer per 100 000 in­vå­na­re, en­ligt sta­tistik från den fe­de­ra­la po­lis­myn­dig­he­ten FBI.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.