Gräns­sol­da­ter be­väp­nas med ba­tong­er

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT-AFP

De ame­ri­kans­ka sol­da­ter som skic­kas till lan­dets gräns mot Mex­i­ko, i vän­tan på tu­sen­tals män­ni­skor i så kal­la­de mi­grant­ka­ra­va­ner, kan in­gri­pa för att stäv­ja våld men kom­mer en­bart att be­väp­nas med ba­tong­er, sä­ger för­svars­mi­nis­ter Jim Mat­tis.

Vi­ta hu­set har gett de när­ma­re 5 800 sol­da­ter som pla­ce­ras vid grän­sen in­struk­tio­ner att hjäl­pa tul­loch gräns­per­so­nal om de at­tac­ke­ras.

Runt 8 000 mi­gran­ter går ige­nom Mex­i­ko i fle­ra grup­per, en­ligt Mex­i­kos myn­dig­he­ter. De fles­ta av dem flyr fat­tig­dom och oro­lig­he­ter i El Sal­va­dor, Gu­a­te­ma­la och Hon­du­ras, som har någ­ra av de högs­ta mord­ta­len i värl­den.

Hur länge sol­da­ter­na ska stan­na vid grän­sen är in­te be­stämt, en­ligt Mat­tis. Kost­na­den be­räk­nas i dags­lä­get till 72 mil­jo­ner dol­lar, 62 mil­jo­ner eu­ro, en sum­ma som Mat­tis tror kom­mer att sti­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.