Käl­la: CIA-be­vis mot bin Sal­man

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT-AFP-REU­TERS

Är det den sau­dis­ke kron­prin­sen Mo­ham­med bin Sal­man som är an­sva­rig för mor­det på jour­na­lis­ten Ja­mal Khashog­gi?

Sto­ra de­lar av om­värl­den an­ser det och en­ligt tur­kis­ka tid­nings­upp­gif­ter har CIA en ljud­in­spel­ning som be­vi­sar hans skuld. Men att hål­la kron­prin­sen an­sva­rig är att gå över en gräns, sä­ger den sau­dis­ke ut­ri­kesmi­nis­tern.

Den tur­kis­ka tid­ning­en Hür­riy­et upp­gav på tors­da­gen att CIA har en bandupp­tag­ning där kron­prin­sen Mo­ham­med bin Sal­man hörs ge in­struk­tio­ner om att tys­ta Ja­mal Khashog­gi så fort som möj­ligt. En­ligt upp­gif­ter­na ska CIA-che­fen Gi­na Ha­spel ha ”sig­na­le­rat” in­spel­ning­ens ex­istens vid en re­sa till An­ka­ra i ok­to­ber.

Upp­gif­ter­na pub­li­ce­ra­des ef­ter att EU:s ut­ri­kes­chef Fe­de­ri­ca Mog­he­ri­ni träf­fat Tur­ki­ets ut­ri­kesmi­nis­ter Mev­lüt Cavu­soglu och dis­ku­te­rat fal­let.

– De an­sva­ri­ga, verk­li­gen an­sva­ri­ga, för det­ta hems­ka mord mås­te stäl­las in­för rät­ta, sa­de Mog­he­ri­ni på en press­kon­fe­rens där hon be­to­na­de att en öp­pen och tro­vär­dig ut­red­ning än­nu in­te har gjorts.

To­le­re­rar ing­en dis­kus­sion

Mog­he­ri­nis ut­ta­lan­de stäm­mer väl in med lik­nan­de kom­men­ta­rer från om­värl­den. Det en­da tyd­li­ga un­dan­ta­get är USA, där pre­si­dent Do­nald Trump hål­ler fast vid att lan­det ska stå på Sau­dia­ra­bi­ens si­da.

I en BBC-in­ter­vju sä­ger Sau­dia­ra­bi­ens ut­ri­kesmi­nis­ter Adel al-Ju­beir att kron­prin­sen in­te var in­blan­dad i mor­det.

– Vi har va­rit väl­digt tyd­li­ga. Utred­ning­ar på­går och vi kom­mer att straf­fa de in­di­vi­der som är skyl­di­ga till det­ta, sä­ger han.

Att hål­la kron­prin­sen an­sva­rig är att gå över en gräns. Ned­sät­tan­de tal om kron­prin­sen el­ler hans far kung Sal­man to­le­re­ras in­te, en­ligt mi­nistern.

– De re­pre­sen­te­rar var­je sau­disk med­bor­ga­re och var­je sau­disk med­bor­ga­re re­pre­sen­te­rar dem. Och vi to­le­re­rar in­te nå­gon dis­kus­sion om nå­got som är ned­lå­tan­de mot vår mo­nark el­ler vår kron­prins.

21 grip­na

Khashog­gi gick in på Sau­dia­ra­bi­ens kon­su­lat i Istan­bul den 2 ok­to­ber och kom in­te le­van­de ut där­i­från.

Sau­dia­ra­bi­en har upp­gett att Khashog­gi dö­dats un­der sitt be­sök på kon­su­la­tet och att 21 per­so­ner gri­pits miss­tänk­ta för mor­det.

Den sau­dis­ke ut­ri­kesmi­nis­tern upp­ma­nar Tur­ki­et att läm­na över al­la be­vis om mor­det och slu­ta läc­ka in­for­ma­tion. Han sä­ger även att USA skul­le age­ra kort­sik­tigt om lan­det skul­le väl­ja att in­fö­ra sank­tio­ner mot Sau­dia­ra­bi­en.

IBRAHIM/AP FO­TO: TT-AP/ACHMAD

Den sau­dis­ke kron­prin­sen Mo­ham­med bin Sal­man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.