Pro­tes­ter spil­ler över grän­sen

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT-AFP

De frans­ka pro­tes­ter­na mot höga ben­sin­pri­ser och låg lev­nads­stan­dard har spillt över lan­dets grän­ser och bland an­nat or­sa­kat pro­blem för lång­tra­dar­chauf­fö­rer i Bel­gi­en och Spa­ni­en.

I Bel­gi­en greps fle­ra per­so­ner vid en bräns­le­de­på nä­ra frans­ka grän­sen och Spa­ni­en or­sa­ka­de de­mon­stran­ter tra­fik­ka­os med av­spärr­ning­ar på mo­tor­vä­gen ge­nom Py­rené­er­na, mel­lan Frank­ri­ke och Spa­ni­en. Ett tret­ti­o­tal de­mon­stran­ter stop­pa­de tra­fi­ken på mo­tor­vä­gen A16 vid ka­nal­tun­neln till Stor­bri­tan­ni­en i nor­ra Frank­ri­ke.

”De gu­la väs­tar­na”, som fått sitt namn ef­ter re­flex­väs­tar­na de­mon­stran­ter­na bär, bör­ja­de som en pro­test mot höj­da die­sel- och ben­sin­pri­ser med väx­te till en all­män miss­nö­je­sytt­ring mot Em­ma­nu­el Macron.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.