Tor­net i Pi­sa lu­tar li­te mind­re

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT-AFP

Det lu­tan­de tor­net i Pi­sa har sta­bi­li­se­rats och till och med rä­tats upp en aning, med­de­lar den kon­troll­grupp som i 17 år över­va­kat re­stau­re­ring­en av kam­pa­ni­len som bör­ja­de byg­gas 1173.

En­ligt den tek­nis­ke ex­per­ten Nun­zi­an­te Squeg­lia, pro­fes­sor vid uni­ver­si­te­tet i Pi­sa, har det 57 me­ter höga tor­net rä­tats upp fy­ra cen­ti­me­ter tack va­re in­gen­jö­rer­nas åt­gär­der, rap­por­te­rar ita­li­ens­ka me­di­er.

I ja­nu­a­ri 1990 stäng­des det vi­ta mar­mor­tor­net på grund av fa­ran. Men i en rädd­nings­ak­tion fick man lut­ning­en att mins­ka med 40 cen­ti­me­ter och tu­ris­ter­na kun­de åter­kom­ma 2001.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.