Pro­ble­men i tax­i­tra­fi­ken mås­te lö­sas

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt - THO­MAS BLOMQVIST riks­dags­le­da­mot (SFP)

TAXI Pro­blem med att få taxi väc­ker de­batt. Fram­för allt på gles­byg­den är till­gång­en till tax­itjäns­ter då­lig. Många har pro­blem med be­ställ­ning­en av tax­ire­sor som sub­ven­tio­ne­ras av Folk­pen­sions­an­stal­ten (FPA), vän­te­ti­der­na är of­ta långa och un­der vis­sa ti­der av dyg­net kan det va­ra mer el­ler mind­re omöj­ligt att få tag på en taxi. Pro­ble­men in­om tax­i­tra­fi­ken är allt­så up­pen­ba­ra och det finns fle­ra oli­ka käl­lor till pro­ble­men.

Den nya tax­i­la­gen ingick i en stör­re re­form av la­gen om trans­port­ser­vice som träd­de ikraft i som­ras. Den mins­ka­de re­gle­ring­en in­om tax­i­bran­schen. Syf­tet var att öka kon­kur­ren­sen, för­bätt­ra till­gäng­lig­he­ten och få ned pri­set. Det är go­da mål­sätt­ning­ar. Att mins­ka by­rå­kra­tin och un­der­lät­ta fö­re­ta­gan­det är för­de­lar i den nya la­gen. Där­e­mot vå­ga­de åt­minsto­ne in­te jag li­ta på att den nya tax­i­la­gen skul­le lö­sa pro­ble­men med till­gång­en på taxi på gles­byg­den. Det har den in­te hel­ler gjort, men nu bör de här pro­ble­men åt­gär­das.

Det är för ti­digt att dö­ma ut den nya la­gen el­ler ens dra någ­ra de­fi­ni­ti­va slut­sat­ser om vil­ka ef­fek­ter­na kan bli. Det kan än­nu upp­stå nya for­mer av tjäns­ter som för­bätt­rar till­gång­en till taxi ock­så på gles­byg­den, men till skill­nad från kom­mu­ni­ka­tions­mi­nis­ter An­ne Ber­ner är jag långt ifrån sä­ker på att al­la pro­blem för­svin­ner med ti­den.

Det som vi re­dan nu kan no­te­ra är att det finns en hel del pro­blem in­om tax­i­sek­torn. Det är allt­så in­te för ti­digt att kon­sta­te­ra att det är fle­ra sa­ker som in­te ver­kar fun­ge­ra med den nya la­gen, och att Kom­mu­ni­ka­tions­mi­ni­s­te­ri­et där­för bör se över vad som kan och be­hö­ver gö­ras för att rå­da bot på de miss­för­hål­lan­den som finns.

Spe­ci­ellt pro­ble­ma­tisk är si­tu­a­tio­nen för män­ni­skor som har rätt att an­vän­da sig av FPA-taxi. Den pro­ble­ma­ti­ken be­ror främst på för­änd­ring­ar i upp­hand­ling­en av tax­ire­sor­na som sub­ven­tio­ne­ras av FPA. Den upp­hand­ling­en styrs bland an­nat av sjuk­för­säk­rings­la­gen och la­gen om trans­port­ser­vice, och änd­ring­ar­na i de här la­gar­na led­de till att FPA mås­te gö­ra en ny upp­hand­ling av tax­ire­sor­na. FPA vill tryg­ga till-

De som har rätt till FPA­taxi mås­te kun­na li­ta på att de kan få en taxi dyg­net runt och obe­ro­en­de var de bor.

gång­en till färd­tjäns­ter i al­la de­lar av lan­det, men ty­värr ver­kar upp­hand­ling­en i bland an­nat Ny­land ha miss­lyc­kats till den här de­len.

Ur kun­dens syn­vin­kel är pro­ble­men sär­skilt tyd­li­ga på gles­byg­den där det rap­por­te­rats om tax­i­bi­lar som ald­rig har kom­mit och om oskä­ligt långa vän­te­ti­der. Ett an­nat miss­för­hål­lan­de är att kun­den in­te läng­re kan väl­ja vil­ken tax­i­fö­re­ta­ga­re man vill an­li­ta. I Väst­ny­land är det Lä­hitak­si som an­sva­rar för FPA-tax­i­bi­lar­na och be­stäm­mer vil­ken taxi som får upp­dra­get.

Si­tu­a­tio­nen som vi har i dag är ohåll­bar och oac­cep­ta­bel. De som har rätt till FPA­taxi mås­te kun­na li­ta på att de kan få en taxi dyg­net runt och obe­ro­en­de var de bor. FPA bör lö­sa de här pro­ble­men sna­rast och där­för är det bra att FPA nu för­be­re­der en ny upp­hand­ling åt­minsto­ne i Ny­land. Sam­ma sak gäl­ler kom­mu­nens färd­tjänst. Kom­mu­ner­na mås­te va­ra aler­ta och föl­ja med att de av­tal man slu­tit följs och att färd­tjäns­ten fun­ge­rar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.