Onö­dig hy­ste­ri

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt - AN­NA FUNCK gym­na­sist, med­bor­garak­ti­vist, Åbo

black friday I dag ger näs­tan var­je af­fär minst 10 pro­cent ra­batt av ett in­köp. Al­la gil­lar ra­bat­ter, vem skul­le in­te vil­ja få si­na an­skaff­ning­ar bil­li­ga­re? Jag kan ock­så räc­ka upp min hand.

Pro­ble­met är att så­da­na ra­batt­da­gar som Black Friday el­ler Sing­le’s Day – som var den 11 no­vem­ber – spor­rar män­ni­skor att kon­su­me­ra ba­ra för ra­bat­tens skull. Fö­re­ta­gen agi­te­rar oss att tän­ka på någon­ting vi ab­so­lut ”be­hö­ver” och ”mås­te skaf­fa”. Där spe­lar re­dan från bör­jan av den­na vec­ka hajp och för­hands­re­klam en stor roll. Fö­re­ta­gen vill klart få nyt­ta av kon­sum­tions­fes­ten och få sin del av dess re­sul­tat; fö­re­ta­gets vik­ti­gas­te upp­gift är ju att pro­du­ce­ra vinst för si­na äga­re.

Na­tur­ligt­vis finns det män­ni­skor som le­ver på små in­koms­ter och an­vän­der den­na möj­lig­het för att kö­pa någon­ting de på rik­tigt be­hö­ver. Det är ingen­ting att kri­ti­se­ra. Var och en bor­de kon­su­me­ra ba­ra det som be­hövs. För många skul­le det va­ra för­nuf­tigt att stan­na upp och tän­ka en gång till på det man skul­le vil­ja kö- pa. Att kun­na ana­ly­se­ra re­klam är en nyt­tig för­må­ga att ha i den­na värld vi le­ver i.

Som konsument har var och en an­sen­lig makt. Att in­te kon­su­me­ra kan va­ra ett av­sikt­ligt val. Som en li­ten pro­test mot Black Fri­days syf­te har vi en ”Jag kö­per det in­te!”-dag sam­ti­digt. Kli­mat­för­änd­ring och över­kon­sum­tion är verk­lig­het och det bäs­ta vad en van­lig män­ni­ska kan gö­ra är att kon­su­me­ra ba­ra li­te och på ett rätt sätt. Jag an­ser att det verk­li­gen är sorg­ligt att värl­den har gått så långt med kon­sum­tio­nen att vi ens be­hö­ver så­da­na med­borgar­till­tag att häm­ma män­ni­skor att in­te kon­su­me­ra ba­ra för att det är möj­ligt.

Om man är en så­dan per­son som in­te har nå­got rik­tigt be­hov av en viss kon­sum­tions­va­ra upp­munt­rar jag män­ni­skor att in­te kö­pa det. Man be­hö­ver in­te va­ra en ra­di­kal och bång­sty­rig ung som jag el­ler fö­re­språ­ka någ­ra ner­växt-tan­kar. Mil­jön tac­kar och för­lo­rar gör man ab­so­lut in­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.