Matin­ta­lo, Hako­la i fo­kus in­för världs­cup­star­ten

Vem kan gö­ra Ii­vo Nis­ka­nen och Kris­ta Pär­mäk­o­ski säll­skap på pris­pal­len i vin­ter? Blir det nå­got av det om­ta­la­de ge­ne­ra­tions­skif­tet? Här är en ge­nom­gång av det fin­länds­ka landslaget in­för världs­cu­pen.

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt -

DA­MER

An­ne Kyl­lö­nen, 30

● Åt­ta po­di­umpla­ce­ring­ar i världs­cu­pen be­rät­tar en del om Kyl­lö­nens po­ten­ti­al. Men hon har haft det svårt allt se­dan VM i Lah­tis 2017. För­ra sä­song­en blev en to­tal miss­räk­ning och in­för den här sä­song­en drab­ba­des hon av svå­ra ryggsmär­tor och tving­a­des till en ope­ra­tion i sep­tem­ber. Hon har trä­nat nor­malt re­dan i no­vem­ber, men det åter­står att se om hon kan åter­fin­na sin egen ni­vå. Med hen­nes grund­kon­di­tion kan en läng­re pa­us till och med ha gjort gott.

Jo­han­na Matin­ta­lo, 21

Ett av de sto­ra fram­tids­löf­te­na i Fin­land. U23-VM-me­dal­jö­ren Matin­ta­lo har re­dan täv­lat i bå­de VM och OS och var topp tio i världs­cu­pen i Lah­tis i mars. En spe­ci­a­list i klas­sisk stil som har en hel del out­nytt­jad po­ten­ti­al ef­ter att ha fo­ku­se­rat på läng­dåk­ning i ba­ra någ­ra år. En bit kvar till me­dalj­ni­vå, men hon bor­de kun­na eta­ble­ra sig i topp tio i världs­cu­pen och är hög­ak­tu­ell för att kö­ra in­led­nings­sträc­kan i VM-sta­fet­ten. Laura Mo­no­nen, 34

● Mo­no­nen tog ett stort kliv fram­åt för någ­ra år se­dan, då hon var fem­ma på 30 km i Hol­men­kol­len, sexa på 10 km i Ru­ka och en del av Fin­lands bronslag i VM-sta­fet­ten i Lah­tis. Vad som hänt se­dan dess är ett myste­ri­um för så­väl Mo­no­nen och hen­nes trä­na­re som publi­ken. In­te en en­da gång bland de tio bäs­ta i världs­cu­pen för­ra vin­tern. Kan hon kom­ma till­ba­ka till sam­ma ni­vå som 2016–2017? Den hår vin­tern känns som en vat­ten­de­la­re.

Kert­tu Nis­ka­nen, 30

Ibland är li­vet in­te rätt­vist. Sam­ti­digt som Ii­vo Nis­ka­nen fi­rat guld har sto­ra­sys­tern Kert­tu Nis­ka­nen tving­ats nöja sig med att va­ra en evig ta­lang som in­te rik­tigt lyc­kats slå ige­nom. VM i Falun slu­ta­de med en fjär­de plats. VM i Lah­tis slu­ta­de i tå­rar. OS i Py­e­ong­chang slu­ta­de i tå­rar. Kan hon änt­li­gen pric­ka in en full­träff i vin­ter? I VM-sta­fet­ten och lagsprin­ten är hon ound­gäng­lig – från för­ut har hon två OS-sil­ver och två VM-brons i sta­fet­ter­na. Eve­li­i­na Piippo, 20

● Ny i landslaget och en stor be­gåv­ning med hög am­bi­tions­ni­vå. JVM i Lah­tis skul­le va­ra ett na­tur­ligt mål för en tju­go­å­ring, men Piippo sik­tar på att ta sig till VM i Se­e­f­eld. Hon har re­dan ta­git si­na förs­ta po­äng i världs­cu­pen och det är re­a­lis­tiskt att tro att hon kan va­ra topp 15 i nå­got ske­de av vin­tern. Det vik­ti­ga är dock för hen­nes del att trä­na, sam­la er­fa­ren­het och ut­veck­la sig. Piippo är bäst i fri­stil, högst ovan­ligt i Fin­land.

Kris­ta Pär­mäk­o­ski, 27

Dam­lands­la­gets sto­ra stjär­na. Tre gång­er OS-me­dal­jör för­ra vin­tern. Mångsidig, masstart, fri­stil, till och med sprint fun­ge­rar. Slåss om se­gern i den to­ta­la världs­cu­pen och är en av fa­vo­ri­ter­na i Tour de Ski. I VM är det ba­ra guld som gäl­ler ef­ter to­talt tio sil­ver och brons i OS och VM. Gi­ven som Fin­lands an­ka­re i VM-sta­fet­ten. I ett ske­de av sin kar­riär var Pär­mäk­o­ski of­ta sjuk, men ett li­te an­norlun­da trä­nings­upp­lägg ser ut att ha hjälpt. Ri­it­ta-Li­i­sa Ro­po­nen, 40

● Det var kanske en över­rask­ning för många att Ro­po­nen val­de att fort­sät­ta sin elit­kar­riär ef­ter OS i Py­e­ong­chang, men var­för in­te? Dot­tern är re­dan fjor­ton och li­vet är of­ta enkla­re som id­rotts­ut­ö­va­re på hel­tid än ef­ter kar­riä­ren. OS gick in­te en­ligt för­hopp­ning­ar­na och i sta­fet­ten var Ro­po­nen den sva­gas­te län­ken då Fin­land blev fy­ra. I VM är topp tio i 30 km fritt en rim­lig mål­sätt­ning, men kanske in­te helt re­a­lis­tisk.

Su­san­na Saa­pun­ki, 26

Gjor­de sin debut re­dan i VM i Lah­tis, men tog ste­get in i landslaget först den här sä­song­en. Fick si­na förs­ta po­äng i världs­cu­pen för­ra sä­song­en. Saa­pun­ki har haft en hel del luft­vägs­be­svär un­der de se­nas­te åren, vil­ket för­säm­rat hen­nes re­sul­tat. Hon är som bäst i svår ter­räng – un­der som­rar­na täv­lar hon i bergs­löp­ning, i så kall­lad ver­ti­kal kilo­me­ter. Po­äng­pla­ce­ring­ar i världs­cu­pen och en plats i VM-la­get är en bra mål­sätt­ning för vin­tern.

HER­RAR

Risto­mat­ti Hako­la, 27

● Sexa i VM, sexa i OS, fy­ra fjär­de plat­ser och en fem­te plats i världs­cu­pen. Då är en po­di­umpla­ce­ring rim­ligt­vis föl­jan­de steg. I nå­got ske­de av vin­tern mås­te han väl få till det, fast i VM krävs det li­te flyt ock­så. Hako­la är i så pass bra form att han ock­så kan va­ra bland de tio bäs­ta i ett klas­siskt di­stanslopp. Han tar san­no­likt in­led­nings­sträc­kan i Fin­lands sta­fett­lag i VM och kan bil­da en het duo till­sam­mans med Ii­vo Nis­ka­nen i lagsprin­ten.

Mat­ti He­ik­ki­nen, 34

He­ik­ki­nens OS-dröm­mar rann ut i san­den på grund av över­trä­ning, en in­te alls ovan­lig fö­re­te­el­se för en elit­å­ka­re som stän­digt prö­var si­na grän­ser. Sä­song­en in­nan var He­ik­ki­nen i ka­non­form, men lyc­ka­des ba­ra med ett nöd­rop hit­ta topp­for­men i VM. He­ik­ki­nen vi­sa­de lo­van­de tak­ter i pre­miä­ren i Olos och hör till de he­ta nam­nen in­för Ru­ka. Oer­sätt­lig i Fin­lands VM-sta­fett­lag och en me­dalj­kan­di­dat – in­te en fa­vo­rit – på 15 km klas­siskt, ski­athlon och 50 km fritt.

Pert­tu Hy­vä­ri­nen, 27

● För­ra sä­song­en blev näs­tan för­störd på grund av över­trä­ning, men Hy­vä­ri­nen re­pa­de sig nå­gorlun­da och fann sig själv på öpp­nings­sträc­kan i OS-sta­fet­ten då Hako­la blev sjuk. I det lä­get för sto­ra skor att fyl­la. Den här som­ma­ren har Hy­vä­ri­nen dra­gits med en fot­ska­da. I JVM 2011 di­stan­se­ra­de Hy­vä­ri­nen bland an­nat Sergej Usti­u­gov och Did­rik Tøn­seth, men po­ten­ti­al är en sak, re­sul­tat som se­ni­or en an­nan. I världs­cu­pen har pla­ce­ring­ar­na 20-30 bli­vit väl­be­kan­ta.

Mart­ti Jyl­hä, 31

Det är re­dan fem år se­dan Jyl­hä tog sin en­da pall­pla­ce­ring i världs­cu­pen i sprint. I JVM 2007 vann Jyl­hä bå­de guld på di­stans och sil­ver i sprint, men i världs­cu­pen har han för det mesta tving­ats nöja sig med en plats i se­mi­fi­na­ler­na i sprint. Sjua i VM och tia i OS är starkt, men det åter­står att se om Jyl­hä nå­gon­sin kan ta det näs­ta ste­get. Jyl­hä är li­ka bra i fri­stil som i klas­sisk stil, så för ho­nom fun­ge­rar det ut­märkt att VM-sprin­ten av­görs i ska­te. La­ri Lehto­nen, 31

● Nia i VM-ski­athlon i Lah­tis såg ut som ett ge­nom­brott för tro­tjä­na­ren, som länge kret­sat kring pla­ce­ring­ar­na 20–30 i världs­cu­pen. För­ra året blev en miss­räk­ning: La­ri Lehto­nen blev ut­vald till OS när­mast i brist på al­ter­na­tiv. Där gjor­de han dock en god­känd in­sats på an­kar­sträc­kan, då Fin­land var fy­ra. Den här sä­song­en bor­de Lehto­nen åt­minsto­ne kun­na ta sig till­ba­ka till sin ti­di­ga­re ni­vå. Ski­dar in­te i Ru­ka på grund av en häl­ska­da.

Jo­ni Mä­ki, 23

JVM-brons­me­dal­jör i sprint för fy­ra år se­dan och ny i landslaget den här sä­song­en. Mä­ki de­bu­te­ra­de i världs­cu­pen re­dan 2014, men har ba­ra två gång­er lyc­kats ta sig vi­da­re från tidskva­let. Näs­ta steg för Mä­ki är att ski­da fle­ra heat, men än så länge har se­mi­fi­na­ler­na va­rit av­lägs­na. Mä­ki är snabb, men ut­hål­lig­he­ten har än så länge in­te räckt till. Den här sä­song­en kan vi­sa om Mä­ki för­blir ett evigt löf­te, el­ler om han kan nå en ny ni­vå. Ii­vo Nis­ka­nen, 26

● Be­hö­ver knap­past nå­gon in­gå­en­de in­tro­duk­tion. Guld i VM och OS och värl­dens bäs­ta klas­sis­ka ski­då­ka­re. Kör någ­ra ut­val­da klas­sis­ka lopp i världs­cu­pen och är en fa­vo­rit var­je gång. För­sva­rar sitt VM-guld på 15 km klas­siskt i Se­e­f­eld. Har sat­sat på att för­bätt­ra sin fri­stil och kom­mer att prö­va for­men i världs­cu­pen, men pris­pal­len är san­no­likt än­nu för myc­ket be­gärt. Tolf­te plats är hit­tills Nis­ka­nens bäs­ta pla­ce­ring i ett ska­te­lopp i världs­cu­pen.

Ant­ti Ojan­sivu, 25

De­bu­te­ra­de i världs­cu­pen re­dan 2012, men har in­te eta­ble­rat sig i världs­e­li­ten. Ojan­sivu har ock­så haft svå­ra pro­blem med sin ast­ma, vil­ket gjor­de att hans ut­veck­ling stod stil­la i någ­ra år. Tog si­na förs­ta po­äng i världs­cu­pen i Py­e­ong­chang 2017, men start­fäl­tet var täm­li­gen ur­vatt­nat. Den här sä­song­en ut­vi­sar om Ojan­sivu kan bli mer än en be­gåv­ning. VM känns gans­ka av­läg­set, men någ­ra po­äng­pla­ce­ring­ar i världs­cu­pen skul­le va­ra ett steg i rätt rikt­ning. Ans­si Pent­si­nen, 32

● Gjor­de ovän­tat en ny er­öv­ring för­ra sä­song­en, då han var tvåa i FM och tog sjut­ton­de plats på 15 km klas­siskt i världs­cu­pen i Lah­tis – hans bäs­ta pla­ce­ring i ett di­stanslopp. Pent­si­nen har två gång­er ski­dat i en sprint­fi­nal i världs­cu­pen, men det är sju år se­dan. Stark som en oxe, men of­tast har täv­ling­ar­na ta­git slut snabbt ef­ter för­söks­hea­tet. Kan bli ak­tu­ell för VMsta­fet­ten om ut­veck­ling­en fort­sät­ter i sam­ma rikt­ning som för­ra vin­tern.

Lau­ri Vu­o­ri­nen, 23

En po­si­tiv över­rask­ning för­ra vin­tern med två sprintse­mi­fi­na­ler fö­re jul, men ef­ter ny­år gick det säm­re och i OS i Py­e­ong­chang tog re­san di­rekt slut i kvarts­fi­na­ler­na. Vu­o­ri­nen gör sin and­ra sä­song i landslaget och om för­ra vin­terns fram­gång­ar ba­ra var en bonus mö­ter han re­dan vis­sa för­vänt­ning­ar i vin­ter. Vu­o­ri­nen är fort­fa­ran­de en bra bit ba­kom världs­e­li­ten i di­stans, vil­ket in­di­ke­rar att det krävs mer ut­hål­lig­het in­nan han på all­var kon­kur­re­rar i sprint. 029 080 1353, mar­[email protected]­me­dia.fi

FO­TO: LEHTIKUVA/ANT­TI AIMO-KOIVISTO FO­TO: LEHTIKUVA/MARK­KU ULAN­DER

Jo­han­na Matin­ta­lo.

FO­TO: LEHTIKUVA/MARK­KU ULAN­DER

Kris­ta Pär­mäk­o­ski.

Risto­mat­ti Hako­la.

FO­TO: LEHTIKUVA/HE­IK­KI SAUKKOMAA

Kert­tu Nis­ka­nen.

FO­TO: LEHTIKUVA/TI­MO HARTIKAINEN

Ii­vo Nis­ka­nen.

FO­TO: LEHTIKUVA/VESA MOILANEN

Jo­han­na Matin­ta­lo är ett av de sto­ra fram­tids­nam­nen i fin­ländsk läng­dåk­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.