HIFK för­hand­lar med Elfs­borg­trä­na­ren Jan­ne Mi­an

HIFK säk­ra­de avan­ce­mang till li­gan för­ra må­na­den. Och suc­céträ­na­ren Te­e­mu Kank­ku­nen fick för­längt kon­trakt och hel­tids­tjänst i HIFK. Men trots det för­hand­lar HIFK nu med fle­ra kan­di­da­ter till trä­nar­pos­ten.

Hufvudstadsbladet - - Sport - JO­NAS VON WENDT 029 080 1387, jo­[email protected]­me­dia.fi

Ett hett ryk­te är Jan­ne Mi­an som sä­song­en 2017 job­ba­de som chefstränare för all­svens­ka Elfs­borg ef­ter att Mag­nus Haglund fått spar­ken från det un­der­pre­ste­ran­de Boråsla­get.

I år blev det jobb på ju­ni­or­si­dan i Borås stolt­het.

– Jag är su­gen på ett jobb ut­om­lands, sä­ger Mi­an till Borås Tid­ning.

Mi­an kän­de på sig att hans tid är ute i klub­ben ef­ter att han bli­vit de­gra­de­rad från chefsträ­na­ren in­för den nyss av­slu­ta­de sä­song­en.

– Att jag in­te fick nytt kon­trakt med klub­ben kom in­te som nå­got över­rask­ning för mig, sä­ger Mi­an.

HIFK-ord­fö­ran­den Christof­fer Per­ret med­ger att klub­ben för­hand­lar med fle­ra kan­di­da­ter för till­fäl­let.

– Jag kom­men­te­rar in­te en­skil­da namn men jag kan be­kräf­ta att vi för dis­kus­sion med fle­ra kan­di­da­ter för till­fäl­let, sä­ger Per­ret.

Kank­ku­nen kom­mer att i vil­ket fall som helst att ha en klar roll i HIFK kom­man­de sä­song men om han är et­ta el­ler tvåa åter­står att se.

– Kank­ku­nen ska ta Uefa Pro-li­cen­sen och det är ett rätt tidskrä­van­de pro­jekt. Det be­ty­der att han är bor­ta i långa pe­ri­o­der i mars, april, maj och au­gusti. Mot den bak­grun­den mås­te vi ha en väl­digt stark as­si­ste­ran­de trä­na­re el­ler så en ny chefstränare, sä­ger Per­ret.

Mi­an job­ba­de fle­ra år i Elfs­borgs or­ga­ni­sa­tion. Som fysträ­na­re, as­si­ste­ran­de trä­na­re och ju­ni­or­trä­na­re.

– Jag har kon­trakt­för­slag på bor­det att ta ställ­ning till, sä­ger Mi­an till Sve­ri­ges Ra­dio.

– Jag har en lång tid ba­kom mig i Elfs­borg och ban­den är star­ka till klub­ben. På många sätt. Men man mås­te tro att det finns nå­got än­nu bätt­re på and­ra si­dan.

Det är myc­ket på gång i HIFK just nu. En på­gåen­de, rik­tad ak­tie- emis­sion, som ska ge klub­ben ett till­skott på två mil­jo­ner eu­ro, en ny trä­na­re ska ut­ses och så små­ning­om bör­jar det ock­så va­ra dags att bör­ja byg­ga och spi­ka trup­pen för näs­ta sä­song.

– Då det gäl­ler trä­nar­nam­net hop­pas vi kun­na kom­ma med in­for­ma­tion in­om en vec­ka el­ler högst två, sä­ger Per­ret som är no­ga med att po­äng­te­ra att klub­ben in­te låst sig vid ett namn.

– Vi har någ­ra namn som vi för­hand­lar med.

FO­TO: TT-AP/THO­MAS JO­HANS­SON

HIFK för­hand­lar med fle­ra kan­di­da­ter till trä­nar­pos­ten. Ett hett ryk­te är Jan­ne Mi­an (t.v).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.