Stock­holms OS-nej står fast – tills vi­da­re

Sve­ri­ges olym­pis­ka kom­mit­té har nu pre­sen­te­rat sitt OS-kon­cept för po­li­ti­ker­na i Stock­holms Stad. Men än­nu har nej till vin­ter-OS 2026 in­te bli­vit till ett ja. – Tills vi­da­re står vårt ti­di­ga­re ställ­nings­ta­gan­de fast, sä­ger id­rotts­bor­gar­rå­det Ka­rin Ernlun

Hufvudstadsbladet - - Sport - TT/ING­E­LA AHL­BERG

Ernlund stäng­er dock in­te dör­ren helt för OS ut­an sä­ger i en kom­men­tar till TT att man ska tit­ta vi­da­re på un­der­la­get som den grön­blå po­li­tis­ka ma­jo­ri­te­ten i Stock­holm fick vid ett mö­te med SOK på ons­da­gen.

När det nya po­li­tis­ka sty­ret i Stock­holm pre­sen­te­ra­des i ok­to­ber sa­de man nej till vin­ter-OS i Stock­holm 2026, ef­tersom man in­te an­såg att man in­te skul­le hin­na ta be­slut i frå­gan in­nan OS-an­sö­kan ska va­ra in­läm­nad den 11 ja­nu­a­ri.

SOK har trots ett ut­ta­lat nej från Stock­holms­po­li­ti­ker­na job­bat vi­da­re i tron om att få till stånd en po­li­tisk kapp­vänd­ning i frå­gan och har till­sam­mans med tjäns­te­män­nen i stads­hu­set sett till att det nu finns ett un­der­lag för po­li­ti­ker­na att ta ställ­ning till.

– De­ras nej var ing­et be­slut ut­an vi ser det som ett för­hand­lings­ut­spel, sa­de SOK:s verk­sam­hets­chef Pe­ter Re­i­ne­bo i för­ra vec­kan.

– Vi räc­ker fram han­den för ett sam­ar­bets­pro­jekt med sta­den där vi in­te frå­gar ef­ter någ­ra eko­no­mis­ka bi­drag el­ler eko­no­mis­ka ga­ran­ti­er från kom­mu­nen.

Tror ek­va­tion går ihop

Det svens­ka OS-pro­jek­tet ska en­ligt bud­ge­ten kos­ta 1,3 mil­jar­der eu­ro varav den In­ter­na­tio­nel­la olym­pis­ka kom­mit­tén står för 800-900 mil­jo­ner eu­ro. Res­ten ska fi­nan­sie­ras pri­vat och in­te be­kos­ta skat­te­be­ta­lar­na i nå­gon av de ar­ran­ge­ran­de kom­mu­ner­na en kro­na.

– När det gäl­ler Stock­holm sö­ker vi sam­ar­be­ten om are­nor och en del of­fent­li­ga plat­ser. Det hand­lar om ren­håll­ning och kom­mu­ni­ka­tio­ner, sa­de Re­i­ne­bo.

In­ter­na­tio­nel­la olym­pis­ka kom­mit­tén (IOK) vill att OS-kan­di­da­ten Stock­holm får ett god­kän­nan­de från Stock­holms Stad, men Christop­he Du­bi, IOK:s chef för de olym­pis­ka spe­len, är in­te oro­lig för att beske­det ska kom­ma för sent.

– Jag är sä­ker på att ek­va­tio­nen har gått ihop fö­re den 11 ja­nu­a­ri, sa­de han för­ra vec­kan.

”Får va­ra flex­ib­la”

Ett an­nat hin­der för den svens­ka OSan­sö­kan är att det in­te finns nå­gon re­ge­ring i Sve­ri­ge som kan ta be­slut om den ytt­re sä­ker­hets­ga­ran­tin. Det är långt ifrån sä­kert att den ga­ran­tin kan va­ra ut­fär­dad till den 11 ja­nu­a­ri.

– Vi job­bar mot den 11 ja­nu­a­ri, men vid ex­cep­tio­nel­la lä­gen får vi va­ra flex­ib­la. Det finns ing­en an­led­ning att stop­pa he­la det här pro­jek­tet om in­te ga­ran­tin kan va­ra på plats då, sa­de Du­bi.

– I så fall job­bar vi vi­da­re med de 98,5 pro­cent som är på plats.

Se­dan Cal­ga­ry hop­pa­de av finns

ba­ra två kan­di­da­ter till vin­ter-OS 2026, för­u­tom Stock­holm är det ita­li­ens­ka Mi­la­no-Cor­ti­na d’Am­pez­zo.

– Vi är väl­digt nöj­da med de två kan­di­da­ter vi har som har rik­ti­ga vin­te­ror­ter och som har kon­cept helt i lin­je med Agen­da 2020, sa­de Du­bi.

Agen­da 2020 är IOK:s nya re­gel­verk för OS-vär­dar som bland an­nat in­ne­bär att det in­te ska byg­gas så många nya are­nor och att det ska fin­nas an­vänd­ning för det ny­byg­ga i många år ef­ter spe­len.

FO­TO: LEHTIKUVA/EITAN ABRAMOVICH

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.