Nio ka­za­kis­ka skid­skyt­tar stängs av

Hufvudstadsbladet - - Sport -

Det in­ter­na­tio­nel­la skid­skyt­te­för­bun­det (IBU) stäng­er av nio ka­za­kis­ka åka­re på grund av miss­tan­ke för brott mot an­ti­dop­nings­reg­ler­na.

Sex av de nio åkar­na del­tog i OS ti­di­ga­re i år.

”För att kun­na ga­ran­te­ra rätt­vi­sa täv­ling­ar som in­te på­ver­kas av en be­ty­dan­de risk av dop­nings­av­stäng­ning­ar, stängs föl­jan­de ak­ti­va ur det ka­za­kis­ka skid­skyt­te­lands­la­get till­fäl­ligt av från att tävla i IBU­täv­ling­ar, i vän­tan på slut­gil­tigt be­slut”, skri­ver IBU på sin webb­plats.

Åkar­na som stängs av är Gali­na Visj­nev­ska­ja, Ali­na Raj­ko­va, Dar­ja Kli­mi­na-Us­sa­no­va, Ol­ga Pol­to­ra­ni­na, Jan Sa­vit­skij, Max­im Braun, An­na Kista­no­va, An­ton Pan­tov, Vas­si­lij Pot­ko­ry­tov.

IBU skri­ver vi­da­re att de ak­ti­va nu får chan­sen att ge sin för­kla­ring in­nan man går vi­da­re i ären­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.