Carl Gustaf Went­zel får nytt teaterpris

Hufvudstadsbladet - - Kultur -

Svens­ka Te­a­tern ut­de­lar i höst för förs­ta gång­en te­a­ter­pri­set Skill­na­den. Pris­sum­man är 10 000 eu­ro. Det ny­in­stif­ta­de pri­set till­de­las en per­son som som gjort en skill­nad på det svens­ka scen­konst­fäl­tet i Fin­land.

Pri­set på 10 000 eu­ro ut­de­la­des med me­del ur Ger­da Wre­des och Ru­nar Schau­mans fond i sam­band med den fin­lands­svens­ka te­a­ter­för­e­ning­en Ce­fistos höst­mö­te.

Skå­de­spe­la­ren och te­a­ter­che­fen Carl Gustaf Went­zel fick ta emot pri­set med mo­ti­ve­ring­en:

”Carl Gustaf Went­zel grun­da­de Te­a­ter Tai­mi­ne år 2002. Han har oför­tru­tet se­dan dess fört ut ny­skri­ven fin­lands­svensk dra­ma­tik till dag­hem och skolor i he­la lan­det. Fö­re­ställ­ning­ar­na le­ve­re­rar ge­nom­gå­en­de bå­de kva­li­tet och kvan­ti­tet och han har i mö­tet med hund­ra­tu­sen­tals barn och unga gjort en verk­lig skill­nad. Han drivs av en hand­fast ide­a­lism och ut­för stor­verk i det tys­ta var­je dag.”

Ur­valsju­ryn be­stod av med­lem­mar ur sti­pen­die- och för­del­nings­nämn­den vid Svens­ka Te­a­tern samt re­pre­sen­tan­ter för Lab­bet, Fin­lands Svens­ka Skå­de­spe­lar­för­bund, LUST, Ce­fisto samt Ar­tist­för­e­ning­en vid Svens­ka Te­a­tern, som sål­la­de fram en pris­kan­di­dat bland no­mi­ne­ring­ar­na.

TE­A­TER TAI­MI­NE FO­TO:

Carl Gustaf Went­zel får ta emot te­a­ter­pri­set Skill­na­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.