Cir­cus Helsin­ki be­lö­nas med pris

Hufvudstadsbladet - - Kultur -

Helsing­fors stad till­de­la­de den­na vec­ka Cir­cus Helsin­ki ett pris på 9000 eu­ro för dess vär­de­ful­la verk­sam­het för barn och ung­do­mar. Sko­lan är den en­da i Fin­land som ger un­der­vis­ning i cir­kus­konst ock­så på svens­ka.

Sko­lans grun­da­re och verk­sam­hets­lä­ra­re Mar­ti­na Lin­der är svensk­språ­kig.

– Jag är myc­ket glad över att vårt mång­å­ri­ga ar­be­te be­lö­nas. Cir­ku­sen är en mångsidig och so­ci­al hob­by där de unga kan hit­ta sin egen plats, och kan lä­ra sig att över­träf­fa sig själ­va med stöd av and­ra och ge­nom att stöd­ja and­ra, sä­ger Lin­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.