Från li­ten till stor katt

Hufvudstadsbladet - - Kultur - KRIS­TER UG­GEL­DAHL kris­ter.ug­gel­[email protected]­lum­bus.fi

När tys­kar­na tar sig an Sven Nordqvists Pett­son och Fin­dus är re­sul­ta­tet den snäll­las­te och ra­ras­te av barn­fil­mer. Det ani­me­ra­de kat­te­ri­et fun­ge­rar minst li­ka bra som i de ti­di­ga­re fil­mer­na. BARNFILM Pett­son och Fin­dus – Fin­dus flyt­tar hem­i­från

För det förs­ta är det här den snäl­las­te och ra­ras­te av barn­fil­mer, en rul­le som på sin höjd är så där kläd­samt bull­rig. Kris­ter Ug­gel­dahl Re­cen­sent

Re­gi: Ali Sa­ma­di Aha­di. Ma­nus: Tho­mas Spring­er, ef­ter Sven Nordqvists lit­te­rä­ra för­la­ga. Fo­to: Matt­hi­as Neu­mann. I rol­ler­na: Ste­fan Kurt, Ma­ri­an­ne Sä­ge­brecht, Max Her­brech­te.

Pett­son och Fin­dus, gub­ben och kat­ten, är väl det när­mas­te man i dag kom­mer Astrid Lind­grens små­länds­ka bond­vi­scha, en miljö där djur och na­tur ska­kar tass med små be­kym­mer och sto­ra hyss.

In­te över­ras­kan­de har ock­så film­ma­kar­na fått upp ögo­nen för Sven Nordqvists un­der­fun­di­ga ge­stal­ter. Ett an­tal teck­na­de fil­mer har vid det här la­get sett da­gens ljus men se där tog det in­te skruv, trots att ani­ma­tio­ner­na till­kom i blå­gul re­gi.

Allt­så gick bol­len till tys­kar­na, rät­ta­re sagt till Ali Sa­ma­di Aha­di, som vid det här la­get be­tat av tre Pett­son och Fin­dus-fil­mer, al­la i spel­films­for­ma­tet, med en ani­me­rad kis­se­katt som drag­plås­ter.

I Pett­son och Fin­dus – Fin­dus flyt­tar hem­i­från (Pet­ters­son und Fin­dus – Fin­dus zi­eht um) van­kas det som van­ligt jäm­na plå­gor, bort­sett från att Fin­dus nu bli­vit för stor för sin säng. En ny säng snick­ras men med det in­te sagt att all­ting skul­le va­ra frid och fröjd.

Nej, här ska det stud­sas och noj­sas. Till slut går det så långt att Fin­dus får lov att flyt­ta ut, till att bör­ja med till ett tält på gårds­pla­nen. Men när in­te hel­ler det ger re­sul­tat be­slu­tar sig Pett­son för att byg­ga om ute­das­set till en bo­stad för Fin­dus.

Be­sök får man ju ock­så, av An­ders­son (Ma­ri­an­ne Sä­ge­brecht, be­kant från Bag­dad Café) och Gustavs­son (Max Her­brech­te), den sist­nämn­da i säll­skap av sin hund. In­te att för­glöm­ma: de un­der­fun­di­ga ”murklor­na” som li­rar hård­rock när ing­en ser på!

Lyc­kad mix

En dub­bad tysk pro­duk­tion ef­ter svensk för­la­ga, med en livsle­van­de Pett­son (Ste­fan Kurt) som tam­pas med en ani­me­rad katt. Ja, man för­står att frå­ge­teck­nen finns där men fil­men i sig kom­mer i re­gel med lug­nan­de be­sked.

För det förs­ta är det här den snäl­las­te och ra­ras­te av barn­fil­mer, en rul­le som på sin höjd är så där kläd­samt bull­rig. Men även i öv­rigt lå­ter man bli att bju­da över, ba­ra för att stå där med en film där smått blir stort och vice ver­sa.

En eloge för­tjä­nar ock­så själ­va bild­be­rät­tan­det. Mix­en av li­ve ac­tion och det ani­me­ra­de kat­te­ri­et är om möj­ligt än­nu me­ra fun­ge­ran­de än i de ti­di­ga­re fil­mer­na. Och att er­sät­ta bak­grunds­mil­jö­er­na med sta­tis­ka blue screen-ta­blå­er ba­ra bi­drar till käns­lan av den teck­na­de för­la­gan.

Se­dan stör det ju in­te att fil­men går i mål på nå­got sånär barn­vän­li­ga en tim­me och tju­go. El­ler att dubb­ning­en – själv ha­de jag till­gång en­dast till den finsk­språ­ki­ga upp­la­gan – är för­vå­nans­värt fun­ge­ran­de.

FO­TO: FILMIKAMARI

Kat­ten Fin­dus får ett eget hus på går­den där han trivs.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.