Lust att lä­sa högt

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - PAMELA GRANSKOG

Jag möt­te hen­ne i gym­na­si­et. Då satt hon i mitt mo­dersmåls­klass­rum och tam­pa­des med sin dyslexi. Hon vil­le myc­ket, men svå­rig­he­ter­na med att få bok­stä­ver­na i rätt ord­ning präg­la­de allt. Läs­ning­en gav ing­en gläd­je ut­an fram­stod mest som ett hårt jobb. I en av kur­ser­na stod nor­disk litteratur på sche­mat och jag de­la­de ut en lis­ta med oli­ka nor­dis­ka för­fat­ta­re och be­rät­ta­de kort om dem. En av för­fat­tar­na var Her­bjørg Wass­mo. Någ­ra da­gar se­na­re stan­nar hon kvar ef­ter lek­tio­nens slut.

– Jag val­de Her­bjørg Wass­mos bok Hu­set med den blin­da glas­ve­ran­dan ba­ra ut­i­från bil­den på pär­men, men nu kan jag in­te läg­ga den ifrån mig. Jag vet in­te vad som hänt med mig, men boken är fan­tas­tisk! Jag tog till och med boken med på en fest i fre­dags. Jag ba­ra mås­te ha den nä­ra mig, sä­ger hon med ly­san­de ögon och sme­ker boken, som vi­lar i fam­nen.

Vad som hän­de i mö­tet mel­lan lä­sa­ren och be­rät­tel­sen vet jag in­te ex­akt, men hon möt­te i al­la fall en text som ta­la­de till hen­ne så starkt att den över­vann mot­vil­jan mot läs­ning. Hon knäck­te läs­lus­tens kod i det ögon­blic­ket.

Det är an­tag­li­gen den ko­den för­fat­ta­ren Ju­ha It­ko­nen, ord­fö­ran­de för det na­tio­nel­la Läs­kun­nig­hets­fo­ru­met, är ute ef­ter när han sä­ger: Att kun­na lä­sa är nöd­vän­digt, men ock­så en gläd­je. Läs­kun­nig­hets­fo­ru­met fick i uppdrag av un­der­vis­nings­mi­nis­ter San­ni Grahn-Laa­so­nen att ta fram rikt­lin­jer som ska stär­ka läs­ning­en i Fin­land. Den sjun­ker näm­li­gen dras­tiskt. Och It­ko­nen kon­sta­te­rar att när läs­ning­en sjun­ker, sjun­ker ock­så i för­läng­ning­en vår väl­färd.

Ock­så på hemmaplan får jag tam­pas med sam­ma pro­blem. Trots att mi­na barn har en mor som i grun­den är mo­dersmåls­lä­ra­re kom­mer ing­et gra­tis. Så jag hand­lar böc­ker, bokpra­tar och lä­ser högt. Mest vån­das jag över den 11-åri­ga so­nen som visst äg­nar sig åt Kal­le An­ka, kar­tor och fack­böc­ker (vid si­dan av sitt spe­lan­de), men de skön­lit­te­rä­ra böc­ker­na har vi­lat en tid. Trots att jag tro­get stäl­ler fram dem på hans bord.

En kväll blir jag de­spe­rat, grep­par boken han har på hälft och bör­jar lä­sa högt där han av­slu­ta­de sin läs­ning för snart ett år se­dan. Han kom ald­rig läng­re än två ka­pi­tel i Godnatt Mis­ter Tom av Michel­le Ma­go­ri­an. Men plöts­ligt lig­ger han blickstil­la och su­ger i sig be­rät­tel­sen om poj­ken som flyr un­dan and­ra världs­kri­get till lands­byg­den ut­an­för Lon­don. – Läs me­ra, bö­nar han när jag av­slu­tar läs­ning­en. I hem­lig­het ler jag be­lå­tet sam­ti­digt som jag ban­nar min egen dum­het: hur kun­de jag glöm­ma att man ock­så ska lä­sa högt för li­te äld­re, läs­kun­ni­ga barn? Kväll ef­ter kväll sit­ter vi med boken. Vi stan­nar upp i be­rät­tel­sen, fun­de­rar på hur per­so­ner­na kän­ner sig, hur det kom­mer att gå, hur långt det är till Lon­don och hur det är när bom­ber fal­ler.

– Mam­ma. Det är så tryggt att som­na ef­ter att du sut­tit på min säng­kant och läst för mig, suc­kar han för­nöjt.

Läs­kun­nig­het är al­la barns rätt. Det är ock­så al­la barns rätt att få ta del av bå­de mind­re och stör­re be­rät­tel­ser. Och det är al­la vux­nas skyl­dig­het att bju­da bar­nen på des­sa be­rät­tel­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.