Alex­an­ders­ga­tans jul­ljus tänds på sön­dag

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - Hbl

Alex­an­ders­ga­tan fi­rar i år 70 år som Helsing­fors of­fi­ci­el­la jul­ga­ta. Borg­mäs­ta­re Jan Va­paavu­o­ri tän­der jul­lju­sen kloc­kan 16 på sön­dag och där­ef­ter åker jul­gub­ben med i pa­ra­den från Se­nat­stor­get.

Tra­di­tio­nen med att pyn­ta Alex­an­ders­ga­tan och ly­sa upp den med jul­ljus här­stam­mar från 1949, då af­färs­män­nen längs ga­tan vil­le gläd­ja kun­der­na ef­ter de dyst­ra krigs­å­ren. De pyn­ta­de ga­tan med grankvis­tar och tän­de jul­be­lys­ning. Den här tra­di­tio­nen har fort­satt i 70 år och upp­skat­tas i många Helsing­fors­fa­mil­jer.

– Jul­ga­tans öpp­ning är en av Helsing­fors längs­ta obrut­na tra­di­tio­ner. Ju­len är en fest som främst fi­ras till­sam­mans med fa­mil­jen. Öpp­ning­en av jul­ga­tan är en bra or­sak att sam­las på stan och in­le­da ju­lens vän­tan till­sam­mans med and­ra stads­bor, sä­ger borg­mäs­ta­re Jan Va­paavu­o­ri.

Sön­da­gens öpp­nings­fest in­leds på Se­nat­stor­get vid 15-ti­den med oli­ka mu­sikupp­trä­dan­den. På Dom­kyr­kans trap­pa ses ar­tis­ter som Club For Fi­ve, EMO Brass, Mi­kael Kont­ti­nen, Soi­li Per­kiö och Walt­te­ri To­rik­ka. Jul­gub­ben an­län­der till tor­get till­sam­mans med Va­paavu­o­ri i en mu­sei­spår­vagn en tim­me se­na- re och tän­der då jul­be­lys­ning­en över Alex­an­ders­ga­tan.

Jul­pa­ra­den som drar ge­nom cent­rum be­står för­u­tom tom­tar ock­så av djur­fi­gu­rer och kän­da roll­fi­gu­rer. Den går längs Uni­ons­ga­tan, Alex­an­ders­ga­tan, Man­ner­heim­vä­gen och Nor­ra Es­pla­na­den, där det finns mest plats att be­und­ra skå­de­spe­let.

HeLSing­forS Sta­dSMUSeUM fo­to:

Alex­an­ders­ga­tan pyn­ta­des som of­fi­ci­ell jul­ga­ta förs­ta gång­en 1949. Fo­to­gra­fen är okänd, men bil­den finns be­va­rad på stads­mu­se­et.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.