Nord­hu­set ord­nar pe­ru­anskt jul­torg

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - Hbl

De pe­ru­ans­ka jultra­di­tio­ner­na skil­jer sig en del från vå­ra fin­länds­ka. På lör­dag ord­nar en rad för­e­ning­ar ett pe­ru­anskt jul­torg i Nord­hu­set i Helsing­fors, där man kan lyss­na på le­van­de musik från Ti­ti­caca­sjön och pe­ru­ans­ka julsång­er samt tit­ta på dock­te­a­ter. Det finns ock­så verk­stä­der där man får lä­ra sig sjunga julsång­er­na och till­ver­ka pe­ru­anskt julpynt.

Det är and­ra året i rad som Rai­ces Pe­ru­a­nas (Pe­ru­ans­ka röt­ter) till­sam­mans med för­e­ning­ar­na Kul­ki­jat och Au­rin­ko och Pe­rus am­bas­sad stäl­ler till med ett jul­torg i Nord­hu­set. Där säljs ock­så läc­ker­he­ter, julpynt och konst­hant­verk. Tor­get öpp­nar kloc­kan 10 lör­dag den 24 no­vem­ber i Nord­hu­sets au­la på Mo­sa­ik­tor­get 2. In­trä­det och del­ta­gan­det är fritt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.