Min­nes­verk­stä­der på två språk

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - Hbl

Min­nes­verk­stä­der är kre­a­ti­va stun­der för per­so­ner som är in­tres­se­ra­de av histo­ria och gam­la min­nen. Un­der slu­tet av året ar­ran­ge­rar Nord­hu­set två­språ­ki­ga min­nes­verk­stä­der un­der fem ef­ter­mid­da­gar, den förs­ta hålls re­dan i dag, fre­da­gen den 23 no­vem­ber kloc­kan 13 i Nord­hu­sets mö­tes­rum 1.

Här dy­ker man ner i svun­na ti­der med hjälp av bil­der, fö­re­mål, tex­ter och eg­na be­rät­tel­ser. Verk­sta­den räc­ker 90 mi­nu­ter och språ­ken är svens­ka och fins­ka. Te­a­ter­in­struk­tör Ti­ia Ran­ta­la le­der verk­sta­den.

Det ord­nas to­talt fem verk­stä­der och man kan del­ta ba­ra en gång el­ler i al­la verk­stä­der. Del­ta­gan­det är fritt och föl­jan­de verk­stad ord­nas den 30 no­vem­ber. Nord­hu­set finns på Mo­sa­ik­tor­get 2 i Helsing­fors.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.