Gam­la fis­ke­red­skap och ut­flyk­ter vid Vil­la Elfvik

Hufvudstadsbladet - - Dagbok - Hbl

Sent i no­vem­ber ord­nar Vil­la Elfvik höst­pro­gram. På lör­da­gen hålls den tra­di­tio­nel­la hös­tauk­tio­nen där för­e­ning­en Wan­hat We­h­ke­et ja Wi­e­he­et säl­jer fö­re­mål som är in­tres­san­ta bå­de för fis­ka­re och sam­la­re. Vis­ning­en av fö­re­mål bör­jar kloc­kan 10 den 24 no­vem­ber och för­sälj­ning­en in­leds vid 12. Me­ra in­for­ma­tions finns på www.van­ha­on­ki.fi

Sön­da­gen den 25 no­vem­ber ord­nas en skogs­ut­flykt, som pas­sar del­ta­ga­re i oli­ka åld­rar. Det finns liv i sko­gen ock­så i no­vem­ber! Un­der upp­le­vel­seut­flyk­ten be­kan­tar man sig med sko­gen på Bredstran­den. Star­ten sker på Vil­la Elfviks gård kloc­kan 11. Det bjuds på varm dric­ka längs vägen, men del­ta­gar­na bör ta med egen mugg. Var­ma klä­der re­kom­men­de­ras ock­så. Det kos­tar ing­et att del­ta i vand­ring­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.