På Kor­fu ski­ner all­tid so­len

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio - SO­FIA HOLM­LUND so­fia.holm­[email protected]­me­dia.fi

■ Det ska sä­gas, så här i det värs­ta no­vem­ber­mörk­ret bju­der den tred­je sä­song­en av En en­kel re­sa till Kor­fu (The Dur­rells) på myc­ket väl­be­höv­lig es­ka­pism. Vi mö­ter åter den brit­tis­ka en­sam­stå­en­de mam­man Lou­i­sa Dur­rell (Ke­e­ley Hawes) och hen­nes fy­ra ore­ger­li­ga barn Law­rence (Josh O’Con­nor), Mar­go (Dai­sy Wa­tersto­ne), Les­lie (Cal­lum Wood­house), Ge­rald (Mi­lo Par­ker) samt en im­po­ne­ran­de mängd nya hus­djur (sa nå­gon fla­mingor och sen­gång­a­re?) i det pit­to­reskt för­fall­na hu­set med grö­na föns­ter­luc­kor.

Plat­sen är Kor­fu, el­ler Κέρκυρα, som gre­ker­na kal­lar den för Gre­kland ovan­ligt grö­na ön med ve­ne­ti­ansk ar­ki­tek­tur. Kor­fu är be­kant för fle­ra ge­ne­ra­tio­ners fin­län­da­re, ef­tersom char­ter­bo­la­gen var­je år fly­ger ner mäng­der av tu­ris­ter dit. Kor­fu är fort­fa­ran­de, vid si­dan av Rho­dos, Kre­ta och Kos, en myc­ket po­pu­lär des­ti­na­tion.

Mig kas­tar se­ri­en di­rekt till käns­lan av att sit­ta i mi­na gre­kis­ka släk­ting­ars träd­gård sam­mets­le­na som­mar­nät­ter i ju­li när man in­te be­hö­ver ha någ­ra långär­ma­de trö­jor på sig. Ci­ka­dor­na gnäl­ler be­hag­ligt och tsit­si­bi­ran sval­kar. Det här är det Kor­fu som fort­fa­ran­de fanns när min egen pap­pa föd­des där.

Tsit­si­bi­ra, el­ler kol­sy­rad ing­ efärs­dric­ka, är ett av de många brit­tis­ka ar­ven på Kor­fu. Ett an­nat är cric­ket, som man spe­lat se­dan 1823. Och ett tred­je är fa­mil­jen Dur­rels liv på 1930­ta­let på ön. Kor­fu var ett brit­tiskt pro­tek­to­rat mel­lan 1814 and 1864, och fort­fa­ran­de i dag är de brit­tis­ka tu­ris­ter­na över­väl­di­gan­de många.

Den va­na Kor­fu­re­se­nä­ren kän­ ner igen land­ska­pen. Är det in­te till ex­em­pel vid Mu­se­et för asi­a­tisk konst som se­ri­ens Mar­go äter lunch med sin tur­kis­ka pojk­vän Zol­tan (Merch Hu­sey) strängt över­va­kad av för­klä­det och fa­mil­jen Dur­rells chauf­för och allt­i­al­lo Spi­ros (Alex­is Ge­or­gou­lis)? För­res­ten så är Spi­ros och Spi­ri­dou­la två av de mest van­li­ga till­tals­nam­nen på Kor­fu, upp­kal­la­de ef­ter öns skydds­hel­gon Sankt Spi­ri­don.

Ett sten­kast från sag­da mu­se­um, i Bo­schet­to­par­ken, finns i dag en sta­ty av den verk­li­ga Ge­rard Du­rell, som se­na­re blev zoo­log. Det är Ge­rard med sin Kor­fut­ri­lo­gi som hand­lar om fa­mil­jens år i Jo­nis­ka övärl­den, som fått eng­els­ka barn och vux­na att läng­ta till ön. Den mest kän­da av böc­ker­na he­ter Min fa­milj och and­ra djur.

Bak­grun­den till att he­la fa­mil­jen Dur­rell bo­sat­te sig någ­ra år på Kor­fu in­nan and­ra världs­kri­get bröt ut, sta­vas In­di­en. Det var där, un­der det brit­tis­ka sty­ret av In­di­en, som den verk­li­ga Lou­i­sa Dur­rell och hen­nes barn föd­des. När ma­ken dog flyt­ta­de de till Eng­land, men loc­ka­des ef­ter någ­ra år av Me­del­havs­livssti­len.

Fa­mil­jen Dur­rell var ett fa­sci­ne­ran­de gäng. Till ex­em­pel älds­ta so­nen Law­rence, rör­de sig i sam­ma kret­sar som ”skan­dal­för­fat­tar­na” Hen­ry Mil­ler och Anaïs Nin, och kom själv att bli en för­fat­ta­re.

Nå­got jag sak­na­de i de förs­ta två sä­song­er­na av se­ri­en har nu kor­ri­ge­rats – man hör änt­li­gen mer gre­kis­ka! Det kan jäm­fö­ras med som­ma­rens film Mam­ma Mia! He­re We Go Again, som låt­sas ut­spe­la sig i Gre­kland, men de facto är in­spe­lad i Kro­a­ti­en. Och i he­la fil­men ut­ta­las ex­akt en re­plik på gre­kis­ka. Kom igen, lik­som.

Den upp­märk­sam­ma kan i var­je av­snitt av se­ri­en få sig små un­der­hål­lan­de språk­lek­tio­ner. Står det Κίνδυνος θάνατος, (kint­hi­nos tha­na­tos), allt­så ”livs­fa­ra” på en skylt, ska man hål­la sig un­dan, me­dan χαίρετε κύριε (chaí­re­te kýrie) be­ty­der god­dag, herr.

Pre­cis som i de ti­di­ga­re sä­song­er­na fort­sät­ter En en­kel re­sa till Kor­fu med osen­ti­men­tal och barn­vän­lig hu­mor i stän­digt un­der­bart solskensvä­der. Se­ri­en fun­ge­rar som ett yp­per­ligt kom­ple­ment för den som fan­ti­se­rar om att ryc­ka sig loss från den grå var­da­gen och flyt­ta till vär­men. Här kan man allt­så dröm­ma om det, men på tryggt av­stånd. El­ler var­för in­te pla­ne­ra för näs­ta Kor­fu­se­mes­ter i fa­mil­jen Dur­rells hi­sto­ris­ka fot­spår? Yle TV1 19.00

FO­TO: YLE/BBC/JOSS BARRATT

Den po­pu­lä­ra brit­tis­ka se­ri­en in­ne­hål­ler myc­ket fre­dags­mys, men det som gör den in­tres­sant är att den por­trät­te­rar Gre­kland i för­hål­lan­de till Tur­ki­et, Ita­li­en, Al­ba­ni­en och Stor­bri­tan­ni­en. På bå­ten den snur­ri­ga fa­mil­jen Dur­rell med Mar­go (Dai­sy Wa­tersto­ne), Ge­rald (Mi­lo Par­ker), Law­rence (Josh O’Con­nor), Lou­i­sa (Ke­e­ley Hawes) och Les­lie (Cal­lum Wood­house).

FO­TO: YLE/BBC/JOSS BARRATT

Ke­e­ley Hawes, som spe­lar mam­man■ Lou­i­sa, har i en in­ter­vju sagt att hon i ti­di­ga­re fil­ma­ti­se­ring­ar av Kor­fu-tri­lo­gin, va­rit för gam­mal för att spe­la dot­tern Mar­go. Att spe­la Lou­i­sa be­ty­der ”för­fär­ligt myc­ket”, för att Hawes är en av de många brit­ter som läst boken Min fa­milj och and­ra djur gång på gång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.