Nej till ex­port av nya va­pen till Sau­dia­ra­bi­en

Re­ge­ring­en mo­ti­ve­rar sitt be­slut med den hu­ma­ni­tä­ra kri­sen i Je­men. Sau­dia­ra­bi­en och Fö­re­na­de Ara­be­mi­ra­ten är in­syl­ta­de i en lång­dra­get be­väp­nad kon­flikt i lan­det.

Hufvudstadsbladet - - News - SPT/MI­KAEL PIIPPO

En­ligt Juk­ka Sa­lo­vaa­ra, av­del­nings­chef på Utri­kesmi­ni­s­te­ri­et, har re­ge­ring­en be­slu­tat att det in­te finns för­ut­sätt­ning­ar för att be­vil­ja nya till­stånd för ex­port av krigs­ma­te­ri­el till Sau­dia­ra­bi­en och Fö­re­na­de Ara­be­mi­ra­ten.

Sa­lo­vaa­ra sä­ger att or­sa­ken till be­slu­tet är län­der­nas age­ran­de i det krigs­här­ja­de lan­det Je­men. En sau­di­ledd mi­li­tär­ko­a­li­tion som stöds av bland an­nat Fö­re­na­de Ara­be­mi­ra­ten är en part i kri­get i Je­men.

En­ligt Juk­ka Sa­lo­vaa­ra, av­del­nings­chef på Utri­kesmi­ni­s­te­ri­et, har re­ge­ring­en be­slu­tat att det in­te finns för­ut­sätt­ning­ar för att be­vil­ja nya till­stånd för ex­port av krigs­ma­te­ri­el till Sau­dia­ra­bi­en och Fö­re­na­de Ara­be­mi­ra­ten.

Sa­lo­vaa­ra sä­ger att or­sa­ken till be­slu­tet är län­der­nas age­ran­de i det krigs­här­ja­de lan­det Je­men. En sau­di­ledd mi­li­tär­ko­a­li­tion som stöds av bland an­nat Fö­re­na­de Ara­be­mi­ra­ten är en part i kri­get i Je­men.

Kri­get har sla­git hårt mot ci­vil­be­folk­ning­en i Je­men. En­ligt Räd­da Bar­nen och Fö­ren­ta Na­tio­ner­na (FN) har cir­ka 85 000 barn i ål­dern 0–5 år dött i svält och sjuk­do­mar ef­ter att kri­get trap­pa­des upp för tre år se­dan. En bloc­kad som Sau­dia­ra­bi­en och Fö­re­na­de Ara­be­mi­ra­ten in­fört har för­svå­rat si­tu­a­tio­nen.

– Tan­ken ba­kom re­ge­ring­ens be­slut är att man vill va­ra med om att ska­pa en lös­ning på si­tu­a­tio­nen i Je­men, sä­ger Juk­ka Sa­lo­vaa­ra.

Be­slu­tet på­ver­kar in­te de ex­port­till­stånd som be­vil­jats ti­di­ga­re. Fö­re­na­de Ara­be­mi­ra­ten är ett av Fin­lands vik­ti­gas­te ex­port­land för mi­li­tär ut­rust­ning. I fjol be­vil­ja­de För­svars­mi­ni­s­te­ri­et el­va till­stånd för per­ma­nent ex­port av för­svars­ma­te­ri­al till Fö­re­na­de Ara­be­mi­ra­ten till ett to­talt vär­de på 36,4 mil­jo­ner eu­ro.

– Tan­ken är in­te att fat­ta nya be­slut om ex­port­till­stånd som re­dan be­vil­jats, be­kräf­tar Sa­lo­vaa­ra.

Bland an­nat för­svars­ut­skot­tets ord­fö­ran­de Ilk­ka Ka­ner­va (Saml) och Svens­ka folk­par­ti­ets ord­fö­ran­de An­na-Maja Hen­riks­son har krävt att Fin­land stop­par sin va­pen­ex­port till Sau­dia­ra­bi­en. De tog var för sig ställ­ning till frå­gan i ok­to­ber ef­ter att den sau­dis­ka jour­na­lis­ten Ja­mal Khashog­gi dö­da­des på Sau­dia­ra­bi­ens kon­su­lat i Istan­bul.

FO­TO: LEHTIKUVA/SALEH AL-OBEIDI

Kri­get i Je­men lig­ger ba­kom va­pen­ex­port­stop­pet. Fin­land vill bi­dra till att hit­ta en lös­ning på kon­flik­ten. Här ses sol­da­ter lo­ja­la med den sau­di­led­da mi­li­tär­ko­a­li­tio­nen i hamn­sta­den Aden i söd­ra Je­men i slu­tet av ok­to­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.