”Man­nen miss­tänks di­rekt för miss­han­del”

”För­bi­pas­se­ran­de ut­gick på ett obe­hag­ligt sätt från att jag som man mås­te va­ra för­ö­va­ren. I stäl­let för att hjäl­pa min hust­ru som hal­kat vil­le de slå mig.” Hen­rik Jans­son be­rät­tar om kväl­len i Helsing­fors som läm­nat dju­pa spår.

Hufvudstadsbladet - - News - Hur me­nar du? TO­BI­AS PET­TERS­SON to­bi­as.pet­ters­[email protected]­me­dia.fi

För­fat­ta­ren Hen­rik Jans­son och hans hust­ru ham­na­de i en otäck si­tu­a­tion på Man­ner­heim­vä­gen i fjol.

Hust­run hal­ka­de och ska­da­de be­net, men i stäl­let för att hjäl­pa till vil­le ilsk­na för­bi­pas­se­ran­de slå Jans­son på käf­ten. An­ta­gan­det var att han miss­hand­lat sin hust­ru.

– Man ut­gick ge­nast från att man­nen är för­ö­va­ren, att det var mitt fel, sä­ger Hen­rik Jans­son.

För­fat­ta­ren Hen­rik Jans­son skri­ver i en ko­lumn i går­da­gens HBL om en in­ci­dent på Man­ner­heim­vä­gen en kväll i fjol, som han haft svårt att läg­ga ba­kom sig.

Jans­sons hust­ru tap­pa­de ba­lan­sen på den ha­la trot­to­a­ren, föll och blev sit­tan­de. Han för­sök­te hjäl­pa hen­ne på föt­ter, men då hon in­te alls kun­de stöd­ja på ena be­net in­såg pa­ret att be­net var bru­tet.

I kvälls­vim­let floc­ka­des för­bi­pas­se­ran­de kring pa­ret. Stäm­ning­en var ome­del­bart fi­ent­lig, en­ligt Jans­son.

– Folk­sam­ling­en ut­gick från att det var mitt fel, att jag mås­te ha sla­git min hust­ru. Ing­en vil­le ta­la med mig och ing­en vil­le hel­ler lyss­na på min hust­ru, som gång på gång för­sök­te sä­ga att jag in­te gjort nå­got, sä­ger Jans­son till HBL.

– I stäl­let för att för­sö­ka hjäl­pa min hust­ru och få dit en am­bu­lans tyck­te folk­ho­pen att den bäs­ta lös­ning­en skul­le va­ra att slå mig på käf­ten. Stäm­ning­en var hot­full och våld­sam. Jag för­sök­te hål­la män­ni­skor­na ifrån mig.

Två po­li­ser kom till plat­sen för att re­da ut si­tu­a­tio­nen.

– Den man­li­ga po­li­sen bör­ja­de frå­ga ut mig, han för­sök­te få fram att det nog än­då var jag som sla­git min hust­ru. Den kvinn­li­ga po­li­sen ta­la­de med min hust­ru, och lyck­ligt­vis trod­de hon på vad min hust­ru sa­de. Så kom änt­li­gen am­bu­lan­sen. Min hust­ru för­des till sjuk­hus och fick den vård hon be­höv­de, sä­ger Jans­son.

Syn­da­bock

Upp­le­vel­sen var myc­ket smärt­sam för pa­ret, be­rät­tar Jans­son.

– Dels var jag jät­te­o­ro­lig för min hust­ru, dels lär­de hän­del­sen mig någon­ting om hur jag upp­fat­tas som man i si­tu­a­tio­ner som den här. Nu vet jag vad som gäl­ler.

– At­ti­ty­den ut­går ge­nast från att man­nen är för­ö­va­ren. Den här si­tu­a­tio­nen bor­de ha va­rit så up­pen­bar, sär­skilt då min hust­ru själv upp­re­pa­de att det in­te var jag. Men det vil­le om­giv­ning­en in­te tro på, för det var emot de­ras för­ut­fat­ta­de me­ning. Ing­en vil­le lyss­na.

Jans­son upp­le­ver att at­ti­tyd­kli­ma­tet till­spet­sats de se­nas­te åren.

– Jag har ta­git med mig en stor för­sik­tig­het från den där kväl­len. Jag und­vi­ker kropps­kon­takt och vill in­te ens gå nä­ra si­tu­a­tio­ner som kan miss­för­stås.

I sin ko­lumn re­flek­te­rar Jans­son över om at­ti­tyd­för­änd­ring­en kan ha att gö­ra med att me­too-rö­rel­sens bud­skap ibland miss­tol­kas.

– Jag vill ab­so­lut in­te stämp­las som mot­stån­da­re till me­too-kam­pan­jen. Jag tror rö­rel­sen kan fö­ra myc­ket po­si­tivt med sig ba­ra man in­klu­de­rar al­la i dis­kus­sio­nen. Men jag vill ock­så på­min­na om att al­la för­ö­va­re in­te är män och att det in­te au­to­ma­tiskt är så att man­nen gjort sig skyl­dig till brott om kvin­nan ska­dat sig.

– Jag har dröjt länge med att be­rät­ta om den här upp­le­vel­sen. Men jag tyc­ker det är vik­tigt att ock­så fö­ra fram den här si­dan av de­bat­ten. Att man vill slå mig på käf­ten har ingen­ting att gö­ra med att skyd­da kvin­nan, sä­ger Jans­son.

Jans­sons hust­ru blev ope­re­rad i be­net och är nu åter­ställd.

Jag tror [me­too-]rö­rel­sen kan fö­ra myc­ket po­si­tivt med sig ba­ra man in­klu­de­rar al­la i dis­kus­sio­nen. Men jag vill ock­så på­min­na om att al­la för­ö­va­re in­te är män och att det in­te au­to­ma­tiskt är så att man­nen gjort sig skyl­dig till brott om kvin­nan ska­dat sig.

FO­TO: HBL-ARKIV/CATA PORTIN

För­fat­ta­ren Hen­rik Jans­son har re­flek­te­rat myc­ket kring at­ti­tyd­kli­ma­tet ef­ter olyc­kan på Man­ner­heim­vä­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.