Kon­su­men­ter­na kö­per kol­la­gen

In­ne­hålls­för­teck­ning­ar­na på vis­sa mi­ne­ral­vat­ten­flas­kor och yog­hurt­bur­kar lis­tar kol­la­gen, men EU för­bju­der på­stå­en­den om häl­so­nyt­ta.

Hufvudstadsbladet - - News - AN­NI­KA RENTOLA 029 080 1370, an­ni­[email protected]­me­dia.fi

Många kon­su­men­ter är in­tres­se­ra­de av att få i sig kol­la­gen och den tren­den har snap­pats upp av livs­me­dels­in­du­strin. Kol­la­ge­ner­na, som är pro­te­i­ner, till­sätts bland an­nat i yog­hurt, mi­ne­ral­vat­ten och lös­go­dis. Men häl­so­nyt­tan – vil­ken är den?

Un­der hös­ten har kon­su­men­ter­na kun­nat stö­ta på bland an­nat fö­re­ta­get Ju­usto­port­tis re­klam för kol­la­ge­nyog­hurt. På fö­re­ta­gets webb­plats mark­nads­förs tre oli­ka yog­hurtsma­ker som al­la har 1,7–1,8 pro­cent hyd­ro­ly­se­rat kol­la­gen i in­ne­hålls­för­teck­ning­en. På lis­tan över nä­rings­äm­nen har kol­la­ge­net än­då in­te fått plats. Där anges bland an­nat mäng­den C-vi­ta­min och kal­ci­um per 100 gram samt hur myc­ket det­ta är av rekommenderat dag­ligt in­tag, men kol­la­ge­net har ing­en mot­sva­ran­de märk­ning och sak­nas allt­så på lis­tan.

Kol­la­ge­ner är en fa­milj av fi­ber­lik­nan­de pro­te­i­ner som byg­ger upp krop­pens väv­na­der och finns i till ex­em­pel hud, ben­väv­nad och blod­kärl. Hos en vux­en per­son be­står un­ge­fär 4 ki­lo av vik­ten av kol­la­gen; har man för li­te kan man få pro­blem med sår­läk­ning, har man för myc­ket kan det le­da till be­svär­lig ärr­bild­ning. Hu­den be­står till un­ge­fär 70 pro­cent av kol­la­gen och kol­la­gen­fors­ka­re ta­lar ibland om hur äm­net har be­ty­del­se för väv­na­ders ar­ki­tek­tur. In­om kos­me­ti­k­in­du­strin mark­nads­förs krä­mer med kol­la­gen till dem som bör­jat oroa sig för hu­dens elas­ti­ci­tet.

Kan man allt­så re­gle­ra sin kol­lagen­mängd och till ex­em­pel hu­dens elas­ti­ci­tet ge­nom att äta livsmedel med kol­la­gen? – Kol­la­gen som man äter har ing­en sär­skild in­ver­kan på häl­san, sä­ger Marina He­i­no­nen, som är pro­fes­sor i kos­tens sä­ker­het vid Helsing­fors uni­ver­si­tet. Hon är ock­så sak­kun­nig vid det eu­ro­pe­is­ka livs­me­dels­sä­ker­hets­ver­ket Ef­sa, med sä­te i Par­ma i Ita­li­en. Ver­kets upp­gift är att ge obe­ro­en­de ve­ten­skap­li­ga råd och in­for­me­ra om livs­me­dels­ris­ker.

– EU god­kän­ner in­te häl­so­på­stå­en­den för va­re sig kol­la­gen el­ler hyd­ro­ly­se­rat kol­la­gen, allt­så kol­la­gen som spjäl­kats upp i pep­ti­der. Om kol­la­ge­net skul­le pas­se­ra ospjäl­kat ge­nom krop­pen skul­le det för­res­ten ge al­ler­gis­ka re­ak­tio­ner, sä­ger hon.

Det som där­e­mot har be­ty­del­se är C-vi­ta­min, som får krop­pen att själv pro­du­ce­ra kol­la­gen i blod­kärl, ben och tän­der.

Ef­tersom det in­te finns till­räck­ligt star­ka ve­ten­skap­li­ga be­vis för att kol­la­gen i mat skul­le ha tjän­lig in­ver­kan på le­der­nas häl­sa, hu­dens struk­tur el­ler elas­ti­ci­tet får man in­te på­stå det­ta i mark­nads­fö­ring av livsmedel.

He­i­no­nen no­te­rar att livsmedel som får säl­jas som häl­so­främ­jan­de ger en eko­no­misk för­del.

– Visst för­står jag att oli­ka fö­re­tag är in­tres­se­ra­de av att få upp för­sälj­ning­en. Än­då är det in­te ba­ra för­bju­det att på­stå att en pro­dukt är häl­so­främ­jan­de om den in­te be­vis­li­gen är det. Det är ock­så för­bju­det att lå­ta för­stå att nå­got har häl­so­ef­fek­ter om det in­te har det.

”Många vill ha kol­la­gen”

På Ju­usto­port­ti på­står ing­en att kol­la­ge­nyog­hur­ten har häl­so­ef­fek­ter. I mark­nads­fö­ring­en nämns en­bart Cvi­ta­mi­nets ef­fek­ter på kol­la­gen­pro­duk­tion i sam­ma styc­ke som man sä­ger att kon­su­men­ten nu har en chans att ta sin kol­la­gen­por­tion på ett na­tur­ligt sätt. Hur stor en lämp­lig por­tion är nämns in­te.

– De reg­ler som styr livs­me­dels­till­verk­ning­en gör att vi in­te kan på­stå att kol­la­ge­nyog­hurt är häl­so­främ­jan­de och då gör vi in­te det, sä­ger pro­dukt­chef Mer­ja Lehto­vaa­ra-Vi­i­ta­la.

Var­för sät­ter ni då till kol­la­gen i er yog­hurt? Är det för att det är en bil­lig in­gre­di­ens? – Nej, det är verk­li­gen ing­en bil­lig in­gre­di­ens, men många an­vän­der kol­la­gen som kost­till­skott. Vi vill där­för er­bju­da dem som vill ha kol­la­gen i sin kost ett al­ter­na­tiv som sma­kar bra.

Kol­la­gen till­ver­kas i lik­het med ge­la­tin av slakt­res­ter. Ju­usto­port­ti an­vän­der kol­la­gen med ur­sprung i nöt­kre­a­tur och im­por­te­rar sin in­gre­di­ens från Frank­ri­ke.

FO­TO: MOSTPHOTOS

Kol­la­ge­ner­na, som är pro­te­i­ner, till­sätts bland an­nat i yog­hurt, mi­ne­ral­vat­ten och lös­go­dis. Men häl­so­nyt­tan – vil­ken är den?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.