Men på nå­got sätt har allt gått i fel ord­ning. Det är väl egent­li­gen i en klubb av Kal­mars stor­lek Hyypiä bor­de ha in­lett tränar­kar­riä­ren. Och fö­re det bor­de han de­fi­ni­tivt ha sett till att ha den for­mel­la kom­pe­tens som krävs.

Hufvudstadsbladet - - News -

Allt bör­ja­de så bra. Ste­get från back­lin­jen till trän­ar­bän­ken i Bay­er Le­ver­ku­sen ver­ka­de va­ra bu­sen­kelt för Sa­mi Hyypiä. Men snart bör­ja­de pro­ble­men och 45 år ung står Hyypiä vid ett väg­skäl, kanske det sista, i tränar­kar­riä­ren.

En­vi­sa ryk­ten pla­ce­rar Hyypiä som trä­na­re i all­svens­ka Kal­mar FF. Små­lands­klub­ben sa­de upp sa­m­ar­be­tet med klub­bi­ko­nen Hen­rik Ryd­ström och i spe­ku­la­tio­ner­na kring vem som tar över har bå­de Sa­mi Hyypiä och Mi­ka Le­h­ko­suo nämnts.

HJK:s mäs­tar­trä­na­re Le­h­ko­suo har tyd­ligt och klart med­de­lat att han vill ut­om­lands i nå­got ske­de. Helst så snabbt som möj­ligt. Han har ett år kvar på kon­trak­tet och se­nast hös­ten 2019 är det väl dags att pro­va ving­ar­na ut­om­lands. I dags­lä­get lär han in­te bli ak­tu­ell för Kal­mar. Finns kan­di­da­ter i sam­ma klass som Le­h­ko­suo som klub­ben kan få gra­tis. I Le­h­ko­su­os fall krävs för­hand­ling­ar med vd Aki Ri­i­hi­lah­ti och den sist­nämn­de har ju vi­sat sig ha ett visst sin­ne för af­fä­rer.

Vad Hyypiä vill el­ler tän­ker är det yt­terst få som vet. Ef­ter att den se­nas­te se­jou­ren tog slut i Zürich år 2016 har den fö­re det­ta världs­bac­ken främst kon­cen­tre­rat sig på sin fot­boll­sa­ka­de­mi, väl­gö­ren­het, li­te stu­di­o­jobb, PR och mo­dell­jobb.

Egent­li­gen är det smått ab­surt att Hyypiä år 2018 be­fin­ner sig i en si­tu­a­tion där han en­dast är kan­di­dat att ta över Kal­mar FF. Ing­et ont om Kal­mar FF. En klas­sisk all­svensk klubb med en om­sätt­ning i HJK:s klass, med över 6 000 i pu­blik­snitt och med en enorm be­ty­del­se för sta­den på den små­länds­ka kus­ten.

Men på nå­got sätt har allt gått i fel ord­ning. Det är väl egent­li­gen i en klubb av Kal­mars stor­lek Hyypiä bor­de ha in­lett tränar­kar­riä­ren. Och fö­re det bor­de han de­fi­ni­tivt ha sett till att ha den for­mel­la kom­pe­tens som krävs.

Nu har kar­riär­kur­van gått åt to­talt fel håll. Le­ver­ku­sen-Brighton-Zürich. Åt and­ra hål­let ha­de det sett be­tyd­ligt mer lo­van­de ut, nu är kur­van oro­väc­kan­de läs­ning.

Om Hyypiä får chan­sen i Kal­mar FF, och det finns star­ka in­di­ka­tio­ner på att klub­ben är ute ef­ter ett namn med hög pro­fil, gäl­ler det för Hyypiä att nu vi­sa att han bå­de lärt sig av si­na miss­tag och ut­veck­lats som trä­na­re. Att han alltjämt ”ba­ra” har A-li­cens och ex­em­pel­vis in­te Uefa Pro-li­cens som trä­na­re kan ty­da på oli­ka sa­ker. An­ting­en på att han helt en­kelt in­te or­kat bry sig om att fort­bil­da sig el­ler på att han an­ser sig ha till­räck­ligt star­ka te­ser att lu­ta sig till­ba­ka mot ock­så ut­an än­nu ett di­plom i by­rå­lå­dan.

Hur som helst blir näs­ta trä­nar­jobb helt fing­er­vi­san­de för om Hyypiä kan in­le­da mar­schen till­ba­ka mot top­pen. Ett miss­lyc­kan­de kan be­ro på otur, två är en ovana, tre en trend och blir det ett fjär­de lär dör­rar­na till de stör­re sa­long­er­na stäng­as för gott.

”Nu har kar­riär­kur­van gått åt to­talt fel håll. Le­ver­ku­sen-Brighton-Zürich. Åt and­ra hål­let ha­de det sett be­tyd­ligt mer lo­van­de ut, nu är kur­van oro­väc­kan­de läs­ning.”

JO­NAS VON WENDT

re­por­ter

FO­TO: LEHTIKUVA/OLI­VER HARDT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.