An­nie Lööf lyc­ka­des in­te lö­sa re­ge­rings­knu­ten i Sve­ri­ge

För cen­ter­le­da­ren An­nie Lööf är lä­get nu li­ka låst som ti­di­ga­re. Li­be­ra­ler­na öpp­nar nu för att by­ta po­si­tion.

Hufvudstadsbladet - - News - TT/OWE NILS­SON

– Det står klart att bå­de so­ci­al­de­mo­kra­ter­na och mo­de­ra­ter­na ba­ra vill rös­ta ja till sig själ­va som stats­mi­nis­ter, sa­de An­nie Lööf på en press­kon­fe­rens.

Hon syf­tar på att ing­en av de två sto­ra par­ti­er­na vill släp­pa fram en re­ge­ring som leds av det and­ra par­ti­et.

– Trots det be­svär­li­ga par­la­men­ta­ris­ka lä­get så ex­i­ste­rar ing­en gul knapp för nå­got av des­sa par­ti­er. Det är röd el­ler grön knapp som gäl­ler.

En gul knapp i en stats­mi­nis­ter­om­röst­ning skul­le in­ne­bä­ra att par­ti­et släp­per fram en stats­mi­nis­ter­kan­di­dat ge­nom att läg­ga ned rös­ter­na.

In­te C:s fel?

Bå­de Cen­tern och Li­be­ra­ler­na har ti­di­ga­re i höst rös­tat nej bå­de till Sle­da­ren Ste­fan Löfven och till mo­de­rat­le­da­ren Ulf Kris­ters­son som stats­mi­nis­ter. Men Lööf tyc­ker in­te att ”bloc­ke­ring­en” finns hos C och L.

På frå­gan om Lööf kan tän­ka sig att nu sä­ga ja till re­ge­rings­al­ter­na­tiv som C hit­tills sagt nej till, sva­rar hon: – Vå­ra be­sked lig­ger fast. Lööf tilläg­ger dock att C får ta en för­ny­ad dis­kus­sion ut­i­från vil­ka steg riks­da­gens tal­man nu be­slu­tar sig för att ta för att ge Sve­ri­ge en ny re­ge­ring.

Li­be­ra­ler­nas par­ti­sek­re­te­ra­re Ma­ria Arn­holm skri­ver en­ligt Da­gens in­du­stri i ett in­ternt brev att det är dags för par­ti­et att enas om det fin­nas nya al­ter­na­tiv som par­ti­et kan sä­ga ja till, se­dan dör­ren för ett sam­ar­be­te mel­lan Al­li­an­sen och Mil­jö­par­ti­et smällt igen un­der Lööfs för­sök.

Tal­man­nen Andre­as Nor­lén (M) ska un­der tors­da­gen ta­la med par­ti­le­dar­na på te­le­fon. Han pla­ne­rar att ge be­sked om näs­ta steg på en press­kon­fe­rens kloc­kan 10 på fre­dag.

Väns­ter­par­ti­ets le­da­re Jo­nas Sjöstedt an­ser att Al­li­an­sen har vi­sat att den in­te ha­de en sus­ning om vad som skul­le ske ef­ter att de rös­ta­de bort Löfven som stats­mi­nis­ter: Al­li­an­sen har spruc­kit och det är dags att ge Ste­fan Löfven chan­sen igen, i minst två vec­kor.

– Det är vik­tigt att han får tid på sig och att han in­te tving­as upp i kam­ma­ren (till stats­mi­nis­ter­om­röst­ning) snabbt, sä­ger Sjöstedt.

Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas le­da­re Jim­mie Åkes­son tror in­te på fler son­de­ring­ar med ”sam­ma gam­la par­ti­er” och ser som ett al­ter­na­tiv att tal­man­nen dri­ver fram ett ex­tra val ge­nom att tvinga fram fler om­röst­ning­ar.

”Det har gått över 2 må­na­der se­dan va­let, det är dags att Sve­ri­ge får en ny kon­ser­va­tiv re­ge­ring och ett ex­tra­val skul­le kun­na upp­nå det”, skri­ver Åkes­son i en kom­men­tar.

Lås­ning­en kvar

Cen­ter­le­da­ren har un­der den gång­na vec­kans son­de­ring­ar fo­ku­se­rat på att hål­la sam­man Al­li­an­sen och få till stånd block­ö­ver­skri­dan­de sam­ar­be­te med S el­ler MP.

Lööf har haft fle­ra mö­ten med bå­de S-le­da­ren Ste­fan Löfven och MP:s språk­rör. Där­e­mot har in­te Al­li­ans­le­dar­na haft ett en­da ge­men­samt mö­te.

Cen­ter­le­da­ren kon­sta­te­rar att lä­get är li­ka låst som ti­di­ga­re. Lööf be­dö­mer det där­för in­te som me­nings­fullt att be­gä­ra mer tid av riks­da­gens tal­man för si­na son­de­rings­för­sök.

– I en så­dan oklar par­la­men­ta­risk si­tu­a­tion som vi har nu, så be­hö­ver ena si­dan to­le­re­ra den and­ra för att en lös­ning på re­ge­rings­frå­gan ska kom­ma till. I nu­lä­get finns ing­en för­ut­sätt­ning för just det­ta, sä­ger Lööf.

Hu­vud­spå­ret frukt­löst

Hen­nes hu­vud­al­ter­na­tiv har va­rit

ett sam­ar­be­te mel­lan Al­li­an­sen och MP. Lööf be­dö­mer att det är frukt­löst att gå vi­da­re med det al­ter­na­ti­vet.

– Par­ti­er har sinse­mel­lan ställt helt ofören­li­ga krav i bland an­nat stats­mi­nis­ter­frå­gan, sä­ger Lööf.

Lööf har ock­så son­de­rat sam­ar­be­te mel­lan Al­li­an­sen och S.

– So­ci­al­de­mo­kra­ter­na är in­te be­red­da att släp­pa fram en re­ge­ring där de in­te själ­va är stats­mi­nis­ter, sä­ger hon.

Ett tred­je al­ter­na­tiv har va­rit en re­ge­ring med ba­ra Cen­tern och Li­be­ra­ler­na. Men även den vägen är stängd.

– Jag kom­mer in­te att bli to­le­re­rad som stats­mi­nis­ter, sä­ger Lööf.

När Cen­ter­le­da­ren fick son­de­rings­upp­dra­get i för­ra vec­kan ha­de hon hopp om att kun­na dyr­ka upp lås­ning­ar­na ge­nom att bör­ja pra­ta om sam­ar­be­te i sak­po­li­tis­ka frå­gor. Men stats­mi­nis­ter­frå­gan bloc­ke­rar allt, häv­dar hon.

FO­TO: LEHTIKUVA/AFP/JO­NAT­HAN NACKSTRAND

Den svens­ka cen­ter­le­da­ren An­nie Lööf lyc­ka­des in­te lö­sa den svens­ka re­ge­rings­frå­gan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.