Ryms ditt år­li­ga av­fall i en li­ten glas­burk?

Ju­lia De­gerth, per­so­nen ba­kom blog­gen Grön i Åbo, har valt en livs­stil ut­an av­fall. Hon upp­ma­nar folk att in­te gå med i köp­hy­ste­rin un­der Black Friday.

Hufvudstadsbladet - - News - VICTORIA RIIKONEN [email protected]­me­dia.fi

Ju­lia De­gerth för­sö­ker le­va en­ligt prin­ci­pen noll av­fall. Det här är hen­nes mängd skräp un­der ett helt år. De­gerth upp­ma­nar oss att boj­kot­ta Black Friday i dag.

Ju­lia De­gerth bör­ja­de med zero was­te-livssti­len, på svens­ka noll av­fall, för två och ett halvt år se­dan. På blog­gen Grön i Åbo skri­ver hon om sin var­dag.

– Än­da sen jag var barn har jag va­rit in­tres­se­rad av mil­jön, så när jag läs­te om livssti­len noll av­fall blev jag fa­sci­ne­rad.

Hon är upp­rörd över den kon­sum­tions­hets som finns i da­gens sam­häl­le och tyc­ker att köpjip­pon som Black Friday ba­ra gör sa­ken vär­re.

– Det ska­par än­nu en or­sak att kö­pa sa­ker fast man in­te be­hö­ver dem. När pri­set är läg­re kan man ock­så kö­pa mer vil­ket in­te är bra ur mil­jöns syn­vin­kel, även om det kanske är det eko­no­miskt sett.

Black Friday som har sitt ur­sprung i USA har un­der de se­nas­te åren sla­git ige­nom i Fin­land.

– Jag har sett vi­de­or från Black Friday i USA där folk väl­ler in som en våg i bu­ti­ker och ri­ver varand­ra i hå­ret och klö­ser vilt om­kring sig. Det är en ga­len grej. Om jag ska va­ra är­lig så ha­tar jag den här sor­tens jip­pon, sä­ger De­gerth.

Hon fö­re­slår att man i stäl­let kun­de ha en köp­fri dag på fre­dag för att pro­te­ste­ra mot köpjip­pot. Även om man in­te pla­ne­rar att shop­pa på Black Friday så stö­der man jip­pot in­di­rekt om man kö­per just i dag.

– Jag vet att det finns vis­sa etis­ka bu­ti­ker som har stängt på fre­dag, det är ock­så en lös­ning.

Sam­ti­digt finns det tren­der som rör sig i mot­satt rik­ting. I Sve­ri­ge ut- sågs ett åter­vun­net plagg till årets jul­klapp 2018.

– Jag tyc­ker att det är jät­te­bra att åter­vin­ning upp­märk­sam­mas så här, det vi­sar att det än­nu finns li­te hopp, sä­ger De­gerth med ett skratt.

Ing­et skräp

År 2016 bör­ja­de Ju­lia De­gerth le­va ut­an av­fall, så gått det går. Den plast hon än­då kon­su­me­rar sam­lar hon i en glas­burk.

– När jag bör­ja­de med noll av­fall­livssti­len såg jag det mest som en ut­ma­ning och jag frå­ga­de mig själv om man fak­tiskt kan le­va så här, sä­ger hon.

I dag kan hon kon­sta­te­ra att ja, man kan fak­tiskt kla­ra sig ut­an plast i var­da­gen, även om det kan va­ra li­te klu­rigt ibland.

– Mat är kanske den störs­ta ut- ma­ning­en, det är än­då en så stor del av det var­dag­li­ga li­vet och man be­hö­ver det var­je dag.

Till stor del hand­lar livssti­len om att änd­ra sitt tan­ke­sätt. Det svå­ras­te i bör­jan en­ligt De­gerth är al­la för­be­re­del­ser man in­te ti­di­ga­re har be­hövt tän­ka på.

– När man går till bu­ti­ken mås­te man kom­ma ihåg att ta med sig tyg­på­sar och kärl så man kan kö­pa mat­va­ror i lösvikt.

En del pro­duk­ter kan va­ra svå­ra att kö­pa ut­an plast, bland an­nat vis­sa ve­gans­ka pro­duk­ter el­ler to­a­lett­pap­per är näs­tan omöj­li­ga att hit­ta ut­an plast­för­pack­ning­ar.

– I de fall jag är tvung­en att kö­pa en pro­dukt in­pac­kad i plast väl­jer jag den för­pack­ning som ryms i min burk. Så även om jag ibland mås­te kö­pa plast tän­ker jag på att kö­pa så li­te plast som möj­ligt.

So­ci­a­la ut­ma­ning­ar

En an­nan ut­ma­ning med noll av­fall är so­ci­a­la si­tu­a­tio­ner. Ibland då De­gerth är hos en be­kant så kan hon bli bju­den på nå­got som in­te pas­sar ihop med hen­nes livs­stil.

– Det är ju in­te så ro­ligt att bli bju­den på glass där varen­da glasspin­ne är in­pac­kad i plast. Jag vill in­te all­tid va­ra den där job­bi­ga per­so­nen som för­stör stäm­ning­en.

Över­lag kän­ner De­gerth att det än­då har skett en at­ti­tyd­för­änd­ring när det gäl­ler kli­mat­frå­gor.

– Då jag var li­ten och pra­ta­de om kli­mat­för­änd­ring­en möt­tes jag of­ta av re­ak­tio­ner som ”Ju­lia, slu­ta”. Nu tyc­ker jag att folk har bli­vit mer öpp­na för så­da­na här frå­gor. Det finns en stör­re med­ve­ten­het i dag, folk tän­ker mer på det här, sä­ger hon.

FO­TO: PRI­VAT

Ju­lia De­gerth blog­gar på Grön i Åbo om sin var­dag en­ligt noll av­fall-livssti­len.

Ju­lia De­gert­hs år­li­ga plas­tav­fall ryms i en li­ten glas­burk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.