Box­ar­na gör come­back

Do­ku­men­tä­ren The Na­me of the Ga­me om den fins­ka spel­in­du­strin pre­sen­te­rar ett gäng fest­li­ga ty­per och dra­ma­tis­ka hän­del­ser. Här skild­ras ocen­su­re­rat allt från upp­säg­ning­ar och vå­ta sam­kväm till eko­no­mis­ka trång­mål.

Hufvudstadsbladet - - News - KRIS­TER UG­GEL­DAHL kris­ter.ug­gel­[email protected]­lum­bus.fi

Mi­chael B. Jor­dan är till­ba­ka som Don­nie Creed, och Syl­ve­s­ter Stal­lo­ne som Rocky Bal­boa.

DO­KU­MEN­TÄR The Na­me of the Ga­me

Re­gi: Paul J. Vo­gel & Jar­no Elo­nen. Ma­nus: He­ik­ki Ka­re­ran­ta, Paul J. Vo­gel, Jar­no Elo­nen.

Pre­cis som spel­fil­mer­na tar­var ock­så do­ku­men­tä­rer­na si­na ka­rak­tä­rer och ty­per, det räc­ker in­te nöd­vän­digt­vis med ett starkt te­ma. Som det rå­kar sig har Paul J. Vo­gels och Jar­no Ero­nens The Na­me of the Ga­me, en sann­sa­ga om den fin­länds­ka spel­in­du­strin, det väl för­spänt på bå­da punk­ter­na.

För ge­me­ne man lär namn som Har­ry Kru­e­ger, Mi­kael Ha­ve­ri och Tom­ma­so De Be­net­ti in­te sä­ga så him­la myc­ket men läg­ger vi till den ge­men­sam­ma näm­na­ren, spel­bo­la­get House­mar­que, kanske en dörr el­ler två öpp­nas.

Med på ett hörn finns för öv­rigt ock­så Eu­ge­ne Jar­vis, den när­mast le­gen­da­ris­ka ar­kad­spels­de­sig­nern med pro­duk­tio­ner som De­fen­der, Ro­bo­tron och Blas­ter un­der roc­ken.

Men till­ba­ka till House­mar­que, det Helsing­fors­ba­se­ra­de spel­bo­la­get som hör till pi­on­jä­rer­na i bran­schen. En bransch som med un­dan­tag för skat­te­ka­len­der­ru­bri­ker­na – och fan­boy­för­sam­ling­ens ode­la­de kär­lek – väckt li­te upp­märk­sam­het i of­fent­lig­he­ten (Kim Finns Ri­otOn från 2004 är un­dan­ta­get som be­kräf­tar re­geln).

Tuff bransch

Så in­te i The Na­me of the Ga­me, en upp­fris­kan­de är­lig och ge­nu­in, stund­vis tra­gi­ko­misk odys­sé som tar av­stamp i ut­veck­ling­en av ett spel som ef­ter många om och men kom­mer att gå un­der nam­net Nex Machi­na.

Sam­ti­digt stif­tar vi be­kant­skap med spel­ut­veck­la­ren Har­ry Kru­e­ger och hans när­mas­te män: snack­sa­li­ge mark­nads­fö­rings­gu­run Mi­kael Ha­ve­ri och com­mu­ni­ty ma­na­gern Tom­ma­so De Be­net­ti. Se­dan är det ba­ra att spän­na fast sä­ker­hets­bäl­tet, så att sä­ga.

Det är vå­ren 2016 som pro­jek­tet lan­se­ras. Idéer finns det gott om men fi­nan­sie­ring­en är än­nu höljd i dun­kel. In­led­nings­vis tyr man sig till gräs­rots­fi­nan­sie­ring, men när sto­ra star­ka So­ny kom­mer om­bord över­ger man Kick­star­ter­stu­ket.

All­ting ser ljust ut, tills kil­lar­nas kon­takt­man på So­ny tar sitt pick och pack och kas­san än­nu en gång ga­par tom, det­ta sam­ti­digt som den svin­dy­ra ga­me show-trai­lern mås­te kas­se­ras på grund av upp­hovs­rätts­li­ga skäl.

Mel­lan var­ven knac­kar man på hos Eu­ge­ne Jar­vis i Chi­ca­go, men det oak­tat bör­jar tviv­let så små­ning­om kry­pa fram. Tänk om vi in­te fix­ar det här.

Pas­sio­ner och dröm­mar är här ing­en brist­va­ra, in­te hel­ler den fil­mis­ka ge­stalt­ning­en. Kris­ter Ug­gel­dahl Re­cen­sent

Hu­ma­nism och mänsk­lig­het

Myc­ket av char­men i The Na­me of the Ga­me lig­ger i den obors­ta­de, till sy­nes ocen­su­re­ra­de in­falls­vin­keln. Plus att det på det per­son­li­ga pla­net upp­står dra­ma så det räc­ker och blir över.

Tän­ker på se­kven­sen där man i ett för­sök att tvinga fram ett namn på det nya spe­let stäng­er in sig på ett ho­tell­rum med ko­pi­ö­sa mäng­der sprit – ba­ra för att bli mer pac­ka­de än upp­lys­ta (det slu­tar med att man be­stäl­ler en taxi till kro­gen).

I en ar­ti­kel i bransch­tid­ning­en Mi­kro­bit­ti he­ter det att The Na­me of the Ga­me med dy­li­ka – och li­te lik­nan­de – upp­tåg drar un­dan mat­tan för den in­hems­ka spel­in­du­strin, men det är när­mast kva­li­fi­ce­rat struntprat. För trots att det här finns gott om trub­bel, allt från upp­säg­ning­ar och vå­ta sam­kväm till eko­no­mis­ka trång­mål, är det med hu­ma­nis­men för ögo­nen som Paul J. Vo­gel och Jar­no Ero­nen tar sig an he­la här­lig­he­ten.

Det blir spe­ci­ellt up­pen­bart i sce­nen där Har­ry Kru­e­ger, den ny­bliv­na pap­pan, skri­ver kod med be­bi­sen i fam­nen. Un­der­för­stått: vi har med män­ni­skor att gö­ra, in­te blott med mil­jö­ska­da­de in­gen­jörs­löf­ten.

Pas­sio­ner och dröm­mar är här ing­en brist­va­ra, in­te hel­ler den fil­mis­ka ge­stalt­ning­en. Den ret­ro­vän­li­ga gra­fi­ken gör sig gäl­lan­de re­dan i för­tex­ter­na.

FO­TO: FILMIKAMARI

Har­ry Kru­e­ger och Eu­ge­ne Jar­vis ut­veck­lar nya vi­de­o­spel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.