Högt för­tro­en­de för Ni­i­ni­stös ut­ri­kes­po­li­tik

Nio av tio fin­län­da­re ger pre­si­den­ten ett gott vits­ord för han­te­ring­en av ut­ri­kes­po­li­ti­ken.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT

För­tro­en­det för pre­si­dent Sau­li Ni­i­ni­stö som ut­ri­kes­po­li­tisk le­da­re blir allt star­ka­re. Det vi­sar en un­der­sök­ning som Nä­rings­li­vets de­le­ga­tion Eva gjort.

He­la 89 pro­cent av dem som del­tog i un­der­sök­ning­en be­dö­mer Ni­i­ni­stös in­sat­ser som go­da el­ler myc­ket go­da. När Eva gjor­de sam­ma un­der­sök­ning för­ra gång­en 2007 var Tar­ja Ha­lo­nen pre­si­dent. Då be­döm­de 77 pro­cent hen­nes in­sat­ser som go­da el­ler myc­ket go­da.

För­tro­en­det för re­ge­ring­ens och mi­nist­rar­nas för­må­ga att skö­ta ut­ri­kes­po­li­ti­ken har där­e­mot sjun­kit i jäm­fö­rel­se med un­der­sök­ning­en 2007.

En­dast 31 pro­cent av fin­län­dar­na ger den sit­tan­de re­ge­ring­ens ut­ri­kes­po­li­tis­ka ar­be­te be­döm­ning­en god el­ler myc­ket god. He­la 61 pro­cent be­dö­mer in­sat­ser­na som då­li­ga. År 2007 vad det Mat­ti Van­ha­nens and­ra re­ge­ring som ha­de mak­ten. Då be­döm­de 50 pro­cent av re­spon­den­ter­na att in­sat­ser­na i ut­ri­kes­po­li­ti­ken var go­da el­ler myc­ket go­da.

Två tred­je­de­lar av fin­län­dar­na an­ser att ut­ri­kes­po­li­ti­ken ge­ne­rellt är välskött i Fin­land. År 2007 var det 80 pro­cent som an­såg sam­ma sak. Att det all­män­na för­tro­en­det för hur lan­dets ut­ri­kes­po­li­tik sköts mins­kat be­ror en­ligt Eva på det mins­ka­de för­tro­en­det för den sit­tan­de re­ge­ring­en och för vis­sa mi­nist­rar.

Me­dan 64 pro­cent av fin­län­dar­na 2007 an­såg att då­va­ran­de ut­ri­kesmi­nis­ter Ilk­ka Ka­ner­va (Saml) gjor­de ett bra jobb, an­ser 66 pro­cent av fin­län­dar­na att nu­va­ran­de ut­ri­kesmi­nis­tern Ti­mo So­i­ni (Blå) gör ett då­ligt jobb. Spe­ci­ellt op­po­si­tio­nens väl­ja­re är miss­nöj­da med So­i­ni vi­sar Eva:s ut­red­ning.

Un­dan­ta­get bland mi­nist­rar­na är för­svars­mi­nis­ter Jus­si Ni­i­ni­stö (Blå). Hans in­sat­ser be­döms som go­da av 46 pro­cent av fin­län­dar­na och som då­li­ga av 34 pro­cent. Jus­si Ni­i­ni­stö får ett bätt­re vits­ord för ut­ri­kes­po­li­tiskt ar­be­te än So­i­ni i al­la be­folk­nings­grup­per.

För­tro­en­det för ut­ri­kesmi­ni­s­te­ri­er­nas tjäns­te­män har ökat. År 2007 an­såg 38 pro­cent att tjäns­te­män­nen gör ett gott ar­be­te. Nu an­ser 53 pro­cent att de gör ett gott ar­be­te. Det stö­der upp­fatt­ning­en om att be­folk­ning­en nu­me­ra är mer skep­tisk till mi­nist­rar­na, men att lan­dets ut­ri­kes­po­li­tis­ka lin­je in­te upp­fat­tas som spe­ci­ellt pro­ble­ma­tiskt kon­sta­te­rar Eva i sin un­der­sök­nings­a­na­lys.

FO­TO: LEH­TIKU­VA/RO­NI RE­KO­MAA

Fin­län­dar­na ger pre­si­dent Sau­li Ni­i­ni­stö ett gott be­tyg, en­ligt en ny ut­red­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.