Språk lyf­ter stu­dent­be­tyg

Svensk­språ­ki­ga stu­de­ran­de klart bätt­re i eng­els­ka och and­ra in­hems­ka i stu­dentex­a­men

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SUSANNA GINMAN [email protected]­me­dia.fi

De fin­lands­svens­ka gym­na­sis­ter­nas go­da kun­ska­per i eng­els­ka och fins­ka ger dem en klar för­del i stu­dentex­a­men, vi­sar HBL:s ut­red­ning.

I eng­els­ka är me­del­be­ty­get för de svensk­språ­ki­ga gym­na­sis­ter­na näs­tan M me­dan det är C i de finsk­språ­ki­ga sko­lor­na.

De fin­lands­svens­ka ele­ver­nas stu­dentre­sul­tat i det and­ra in­hems­ka språ­ket, fins­kan, är ock­så ut­märk­ta. Ock­så här när­ mar sig me­del­be­ty­get M. Ett ty­piskt me­del­be­tyg i ett po­pu­lärt äm­ne som mo­ders­mål el­ler kort ma­te­ma­tik är C.

De svensk­språ­ki­ga gym­na­sis­ter­nas go­da kun­ska­per i fins­ka och eng­els­ka ger dem en för­del i de gym­na­si­e­jäm­fö­rel­ser som görs av me­di­er­na. Då räk­nar man of­ta med me­del­ta­let för fy­ra ob­li­ga­to­ris­ka äm­nen, och hit hör fins­kan och eng­els­kan näs­tan all­tid i Svensk­fin­land.

Fle­ra po­li­ti­ker och and­ra opi­ni­ons­bil­da­re vill att nå­got slags vac­ci­ne­rings­tvång över­vägs. And­ra sä­ger nej till tvång. Det är värt att no­te­ra att ex­per­ti­sen, bland an­nat fors­kar­na på In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färd (THL) in­te stö­der ett tvång.

Sam­ti­digt är det ett fak­tum att vi le­ver med många slags lik­nan­de tvång. För­ut­sätt­ning­en för att få den vär­de­ful­la mo­der­skaps­för­pack­ning­en är re­gel­bund­na be­sök på råd­giv­ning­en. Den me­di­cins­ka ef­ter­gransk­ning­en av ny­bliv­na mam­mor är en för­ut­sätt­ning för för­äld­ra­peng.

De här ”tvång­en” har vi ac­cep­te­rat och fun­de­rar in­te ens över. För störs­ta de­len av oss skul­le det sä­kert gå på sam­ma sätt med ett vac­ci­ne­rings­tvång – till ex­em­pel om det vo­re en för­ut­sätt­ning för att få barn­bi­drag el­ler plats på dag­hem.

Det vac­ci­ne­rings­mot­stånd som fö­re­kom­mer är ett in­tres­sant fe­no­men. Var­för är mot­stån­det så starkt just i nor­ra Ös­ter­bot­ten? Var­för sam­man­fal­ler det geo­gra­fiskt med det så kal­la­de bi­bel­bäl­tet?

Ös­ter­bot­ten är ett land­skap där det of­ta fö­re­kom­mer star­ka över­ty­gel­ser och där många väc­kel­se­rö­rel­ser har vux­it sig sto­ra. Star­ka över­ty­gel­ser och Gud som den en­da auk­to­ri­te­ten har satt si­na spår, på gott och ont.

Det finns in­te be­lägg för sam­band mel­lan re­li­gi­on och vac­ci­ne­rings­mot­stånd. Det kan hand­la me­ra om en­het­li­ga grup­per med stark sam­man­håll­ning. Nä­tet spe­lar en stor roll.

Fin­land är ett sta­bilt och tryggt land bland an­nat för att vi har ett starkt för­tro­en­de för myn­dig­he­ter och för­valt­ning. Vac­ci­ne­rings­mot­stån­det vi­sar på mot­sat­sen. Det gäl­ler me­di­cinsk sak­kun­skap i all­män­het och THL och So­ci­al- och häl­so­vårds­mi­ni­s­te­ri­et, allt­så de myn­dig­he­ter som an­sva­rar för vac­ci­ne­rings­pro­gram­met, i syn­ner­het. Det är lät­ta­re att för­stå miss­tro­en­det mot lä­ke­me­dels­in­du­strin, där vinst­in­tres­sen spe­lar en roll. Öp­pen­het och trans­pa­rens är det en­da som hjäl­per.

Det är yt­terst be­klag­ligt att det i vac­ci­ne­rings­mot­stån­det ock­så od­las en miss­tro mot ut­bild­ning och ve­ten­skap sam­ti­digt som kvack­sal­va­re be­hand­las som auk­to­ri­te­ter. Det för ing­et gott med sig.

Det finns ock­så skäl att på­pe­ka att de vac­cin som in­går i det all­män­na vac­ci­ne­rings­pro­gram­met är väl­tes­ta­de och har an­vänts länge. Vac­ci­net mot svi­nin­flu­en­san var ett un­dan­tag där myn­dig­he­ter­na be­döm­de att ska­dor­na av att an­vän­da ett nytt vac­cin var mind­re än de ska­dor som ha­de upp­stått ut­an vac­ci­net. De ha­de rätt, men för de barn som drab­ba­des av nar­ko­lep­si är det ing­en tröst.

Det finns en stor okun­skap om bland an­nat mäss­ling och vac­ci­net. Även om många äld­re har över­levt mäss­ling är sjuk­do­men far­lig ef­tersom den smit­tar så lätt och har all­var­li­ga följd­sjuk­do­mar. Vac­ci­net kan ge en li­ten re­ak­tion som in­te alls går att jäm­fö­ra med mäss­ling.

Ett re­gel­rätt vac­ci­ne­rings­tvång är ing­en bra lös­ning för den grupp som nu mot­sät­ter sig. Ris­ken är att mot­stån­dar­na iso­le­rar sig än­nu mer och att de som drab­bas är bar­nen. Det är bätt­re med upp­lys­ning, di­a­log och att för­sö­ka byg­ga upp för­tro­en­det.

Det är ock­så vik­tigt att se till att de prak­tis­ka om­stän­dig­he­ter­na är så­da­na att vac­ci­ne­ring­en är lätt att ge­nom­fö­ra. Smi­dig­het och flex­i­bi­li­tet är vik­tigt.

I bör­jan av näs­ta år pre­sen­te­ras de förs­ta re­sul­ta­ten i ett in­tres­sant forsk­nings­pro­jekt om vac­ci­ne­ring­s­at­ti­ty­der, Vac­cAtt. Forsk­ning­en ge­nom­förs av Åbo Aka­de­mi och Åbo uni­ver­si­tet och är unikt i sitt slag. Syf­tet är att för­sö­ka för­stå var­för män­ni­skor tviv­lar på vac­cin.

På ett all­mänt plan mås­te vi frå­ga oss om vi fak­tiskt har rört oss så långt mot in­di­vi­du­a­lism att män­ni­skor in­te läng­re för­står att vär­na om det all­män­na bäs­ta. Ge­nom att vac­ci­ne­ra dem som kan och får vac­ci­ne­ras skyd­dar vi de barn och vux­na som av oli­ka or­sa­ker – låg ål­der el­ler sjuk­do­mar – in­te kan vac­ci­ne­ras och för vil­ka till ex­em­pel mäss­ling kan få fa­ta­la följ­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.