Frank­ri­ke bac­kar om ben­sin­pri­set

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

Tre lör­da­gar i rad har ti­o­tu­sen­tals de­mon­stran­ter in­ta­git ga­tor­na i Pa­ris och and­ra frans­ka stä­der som Lil­le och Mar­seil­le. Stund­tals har pro­tes­ter­na gått våld­samt till och lett till van­da­li­se­ring. Och, sä­ger pre­si­dent Em­ma­nu­el Macron, re­ge­ring­en kom­mer in­te att ge­nom­fö­ra höj­ning­en av ben­sin­pri­set. Men lä­get kan va­ra ett an­nat om ett halvt år.

Gu­la väs­tar­na (Gi­lets jau­nes) är ett löst sam­man­satt ini­ti­a­tiv som ur­sprung­li­gen bil­da­des i pro­test mot höjd skatt på ben­sin och die­sel. Pro­tes­ter­na har se­dan vux­it till att om­fat­ta ett mer all­mänt miss­nö­je mot den frans­ke pre­si­den­ten Em­ma­nu­el Macron och hans po­li­tik.

Tre lör­da­gar i rad har ti­o­tu­sen­tals de­mon­stran­ter in­ta­git ga­tor­na i Pa­ris och and­ra frans­ka stä­der som Lil­le och Mar­seil­le. Stund­tals har pro­tes­ter­na gått våld­samt till och lett till van­da­li­se­ring. Un­der hel­gens de­mon­stra­tio­ner blev Tri­umf­bå­gen ned­klott­rad och lyx­bu­ti­ker längs Champs-Élysé­es fick si­na föns­terru­tor kros­sa­de. Fler än hund­ra per­so­ner ska­da­des, där­ibland 17 po­li­ser, en­ligt po­lis­myn­dig­he­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.