Fors­ka­re vill ha me­ra ef­ter­tan­ke

Spe­ci­al­fors­ka­ren Jo­nas Si­ve­lä ma­nar till lugn och sans i den stor­mi­ga de­bat­ten om vac­ci­na­tions­mot­stån­det i Ös­ter­bot­ten. Han tror in­te att pro­ble­men blir lös­ta ge­nom att ho­ta med eko­no­mis­ka sank­tio­ner el­ler tvångs­åt­gär­der.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT/MI­KAEL SJÖVALL

Joo­nas Si­ve­lä ma­nar till lugn i de­bat­ten om vac­ci­ne­ring­ar. Han är spe­ci­al­fors­ka­re och var­nar för fa­ror­na att un­der­blå­sa ett larm­till­stånd. – Ett barn i Ös­ter­bot­ten har in­sjuk­nat i mäss­ling, sä­ger Si­ve­lä som ock­så upp­ma­nar me­di­er­na att in­te pis­ka fram­en ka­ta­strofstäm­ning.

– Det är vik­tigt att vi in­te tap­par sin­net för pro­por­tio­ner. Vi ta­lar nu om ett barn som har in­sjuk­nat i mäss­ling. Ifall vi un­der­blå­ser ett larm­till­stånd så kan det le­da till en för­vär­rad po­la­ri­se­ring av at­ti­ty­der­na, sä­ger spe­ci­al­fors­ka­ren Jo­nas Si­ve­lä på In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färd.

Han an­ser att me­di­er­na har ett an­svar i han­te­ring­en av vac­ci­na­tions­mot­stån­det och upp­ma­nar jour­na­lis­ter­na att in­te pis­ka fram en ka­ta­strofstäm­ning.

– I själ­va ver­ket har vac­ci­na­tions­gra­den för MPR-vac­ci­net i Larsmo sti­git från 66 pro­cent till 77 pro­cent bland de barn som är föd­da mel­lan 2013 och 2016 så vi går i rätt rikt­ning, sä­ger Si­ve­lä.

För att vac­ci­na­tions­skyd­det för mäss­ling ska va­ra ef­fek­tivt krävs 95 pro­cents täck­ning.

Var­för är vac­ci­na­tions­gra­den så låg i vis­sa de­lar av Ös­ter­bot­ten?

– Jag tror att det kan va­ra en kom­bi­na­tion av tvi­vel, glöms­ka och bris­tan­de in­for­ma­tion och långa av­stånd till häl­so­sta­tio­ner­na som lig­ger bakom det he­la. En­ligt vå­ra upp­skatt­ning­ar är det en­dast en pro­cent av dem som in­te har vac­ci­ne­rat si­na barn gör det av star­ka ide­o­lo­gis­ka skäl.

I vis­sa fall kan det hand­la om vid­ske­pel­se. Till ex­em­pel lä­ka­ren Andrew Wa­ke­fi­elds fel­ak­ti­ga på­stå­en­den om sam­ban­det mel­lan MPR-vac­ci­net och au­tism är säll­synt seg­li­va­de, upp­ger Si­ve­lä.

Vill in­te pe­ka ut syn­da­boc­kar

Si­ve­lä var­nar för ris­ken med att stämp­la en­skil­da re­li­giö­sa sam­fund el­ler et­nis­ka grup­per som vac­ci­na­tions­mot­stån­da­re. Han lyf­ter fram ett ex­em­pel som il­lu­stre­rar pro­ble­ma­ti­ken.

– Den so­ma­lis­ka mi­no­ri­te­ten i Sve­ri­ge har en brist­fäl­lig vac­ci­na­tions­täck­ning. Då vi kol­la­de upp sta­tisti­ken för det so­ma­lis­ka sam­fun­det i Fin­land så var det pre­cis tvärtom. So­ma­li­er­na i Fin­land har ett bätt­re vac­ci­na­tions­skydd än fin­län­dar­na i ge­nom­snitt, sä­ger Si­ve­lä.

En­ligt Si­ve­lä har det allt­se­dan vac­ci­net lan­se­ra­des på 1800-ta­let fun­nits en grund­läg­gan­de räds­la för ett me­di­cinskt in­grepp där en vass nål sticks ge­nom hu­den för att fö­re­byg­ga en sjuk­dom, trots att pa­ti­en­ten är frisk och kry och in­te har sym­tom. Utro­ta­de sjuk­do­mar för­dunk­lar ock­så upp­fatt­ning­en om epi­de­mi­o­lo­gis­ka hot­bil­der.

– Allt fär­re upp­fat­tar ris­ker­na med till ex­em­pel po­lio el­ler mäss­ling ef­tersom de in­te har eg­na upp­le­vel­ser av de här sjuk­do­mar­na. Det kol­lek­ti­va min­net har ra­de­rat min­nes­bil­der­na. Där­för är det så lätt att för­sum­ma vac­ci­na­tio­ner­na.

Vac­ci­net del av all­män­bild­ning­en

Det lät­tas­te sät­tet att mot­ver­ka de här at­ti­ty­der­na är att hjäl­pa per­so­na­len på råd­giv­nings­cen­tra­ler­na i de­ras ar­be­te att in­for­me­ra om vik­ten av att vac­ci­ne­ra si­na barn, an­ser Si­ve­lä. Men det be­hövs ock­så nya in­sat­ser för att be­na ut be­grep­pen i skol­un­der­vis­ning­en.

– Jag frå­ga­de min dot­ter härom­da­gen om hon viss­te hur vac­ci­na­tio­ner fun­ge­rar. Hon ha­de en vag upp­fatt­ning, men in­te nöd­vän­digt­vis en klar bild. Det finns ing­et om vac­ci­na­tio­ner i den nu­va­ran­de un­der­vis­nings­pla­nen. Det är vik­tigt att skol­bar­nen lär sig grun­der­na om im­mun­för­svar och an­ti­krop­par.

Hur ska vi lö­sa pro­ble­met med den lå­ga vac­ci­na­tions­gra­den i vis­sa ös­ter­bott­nis­ka kom­mu­ner?

– Jag tror in­te att tvång lö­ser nå­got. Det vo­re som att ge en jul­klapp till de ide­o­lo­gis­ka vac­cin­mot­stån­dar­na. Det skul­le dess­utom av­skräc­ka dem som i dag är tvek­sam­ma och po­la­ri­se­ra de­bat­ten yt­ter­li­ga­re.

Jag tror in­te att tvång lö­ser nå­got. Det vo­re som att ge en jul­klapp till de ide­o­lo­gis­ka vac­cin­mot­stån­dar­na. Jo­nas Si­ve­lä

Un­der­vis­nings­mi­nis­ter San­ni Grahn-Laa­so­nen fö­reslog för­ra vec­kan att barn­bi­dra­get ska kopp­las till ge­nom­för­da vac­ci­na­tio­ner.

Si­ve­lä tror i stäl­let på tä­ta­re sam­ar­be­te med de kom­mu­ner där vac­ci­na­tions­gra­den är ex­cep­tio­nellt låg.

– Vi har ett fun­ge­ran­de sam­ar­be­te med häl­so­vårds­per­so­na­len i Larsmo och Ja­kob­stad. Vi ha­de se­nast i au­gusti en tre da­gars ge­nom­gång där vi si­mu­le­ra­de en epi­de­mi på bäg­ge or­ter.

Si­ve­lä tror på ex­emp­lets makt och be­rät­tar en sol­skens­hi­sto­ria från Dan­mark. Vac­ci­na­tions­gra­den för HPV-vac­ci­net sjönk dras­tiskt i Dan­mark från 80 pro­cent till cir­ka 20 pro­cent för fem år se­dan ef­ter ett po­pu­lis­tiskt tv-pro­gram som gick ut med fel­ak­tig in­for­ma­tion om på­ståd­da häl­so­ris­ker.

– De dans­ka myn­dig­he­ter­na sva­ra­de med en mas­siv in­for­ma­tions­kam­panj, fram­för allt på so­ci­a­la me­di­er och lyc­ka­des vän­da tren­den full­stän­digt.

FO­TO: SPT/MI­KAEL SJöVALL

■Allt fär­re upp­fat­tar ris­ker­na med till ex­em­pel smitt­kop­por, po­lio el­ler mäss­ling ef­tersom de in­te har eg­na upp­le­vel­ser av de här sjuk­do­mar­na, sä­ger spe­ci­al­fors­ka­ren Jo­nas Si­ve­lä på In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.