För­del fin­lands­svens­kar

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●I STT:s jäm­fö­rel­se jäm­förs ele­ver­nas ge­nom­snitt­li­ga in­gångs­be­tyg i gym­na­si­et (me­del­ta­let på slut­be­ty­get för grund­sko­lan) med gym­na­si­ets ge­nom­snitt­li­ga re­sul­tat i stu­dent­skriv­ning­ar­na. Stu­dent­be­ty­gen görs om till sif­fer­be­tyg 1–7 och se­dan ad­de­ras 3 för att gö­ra re­sul­ta­ten lik­nan­de som be­ty­get från grund­sko­lan (4–10).

●●Ett gym­na­si­um där ele­ver­na haft ge­nom­snitt­ligt grund­sko­le­be­tyg på 7,5 och där stu­dentre­sul­ta­ten blir 7,7 får allt­så re­sul­ta­tet 0,2.

●●Stu­dentre­sul­ta­ten räk­nas från de fy­ra ob­li­ga­to­ris­ka äm­nen som de stu­de­ran­de väl­jer. Mo­ders­må­let mås­te al­la skri­va. Eng­els­ka, and­ra in­hems­ka språ­ket (me­del­lång kurs van­li­gast för finsk­språ­ki­ga) och lång och kort ma­te­ma­tik är po­pu­lä­ra val.

●●Skill­na­der­na i be­tyg i de här äm­ne­na är rätt sto­ra mel­lan finsk- och svensk­språ­ki­ga. Vå­ren 2018 såg re­sul­ta­ten i ge­nom­snitt ut en­ligt föl­jan­de. ●●I STT:s jäm­fö­rel­se där 3 ad­de­ras till stu­dentex­a­mens­snit­tet blir då snitt­be­ty­gen i mo­del­lut­räk­ning­en 6,95 och 7,25. Om man ut­går från en in­trä­des­gräns på 7,5 blir re­sul­ta­tet för de finsk­språ­ki­ga sko­lor­na -0,55 och för de svensk­språ­ki­ga -0,25.

●●I och med att mar­gi­na­ler­na mel­lan sko­lor­na of­tast är myc­ket små spe­lar skill­na­den en rätt stor roll. Forsk­nings­cen­tra­len Vatt har räk­nat ut att den bäs­ta ti­on­de­len av gym­na­si­er­na of­tast ryms in­om 0,2 punk­ter. 50 pro­cent av gym­na­si­er­na kring jäm­fö­rel­sens me­del­re­sul­tat ham­nar ock­så in­om cir­ka 0,2 punk­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.