Eb­ba Hå­kans är ny chef för St­bl

Stu­dent­tid­ning­en sö­ker nu en en­ga­ge­mangs­re­dak­tör som ska ef­ter­trä­da Hå­kans.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT

Eb­ba Hå­kans från Replot i Ös­ter­bot­ten tar över som chefre­dak­tör för Nor­dens älds­ta stu­dent­tid­ning, skri­ver Stu­dent­bla­det i ett press­med­de­lan­de. Svens­ka Stu­de­ran­des In­tres­se­för­e­nings års­mö­te har valt 28-åri­ga Hå­kans för att le­da stu­dent­tid­ning­en 2019.

– Jag vill ar­be­ta för en mångsidig jour­na­li­stik, som bå­de en­ga­ge­rar och gör skill­nad. Stu­dent­bla­det ska va­ra en tid­ning som al­la svensk­språ­ki­ga stu­de­ran­de i hu­vud­stads­re­gi­o­nen kan re­la­te­ra till. Inga äm­nen är för små och inga äm­nen är för sto­ra, sä­ger Hå­kans i press­med­de­lan­det.

Hå­kans har stu­de­rat stats­ve­ten­skap med mass­kom­mu­ni­ka­tion vid Åbo Aka­de­mi och har ar­be­tat fle­ra år som fri­lan­sa­re, bland an­nat för Hufvud­stads­bla­det. Hå­kans har ar­be­tat för Stu­dent­bla­det se­dan hös­ten och nu sö­ker tid­ning­en en en­ga­ge­mangs­re­dak­tör i hen­nes stäl­le.

DONNER FO­TO: RAFAEL

Eb­ba Hå­kans är Stu­dent­bla­dets chefre­dak­tör 2019.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.