Na­tio­na­lo­pe­ran blev be­stu­len på kop­par­räc­ken

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT

Na­tio­na­lo­pe­ran i Helsing­fors har ut­satts för kop­par­stöld. Tju­var­na ha­de lagt be­slag på de kop­par­räc­ken som smyc­ka­de ope­ra­hu­sets gra­nit­mur.

Na­tio­na­lo­pe­rans per­so­nal på­träf­fa­de en del av stöld­god­set un­dan­gömt i buska­get i den när­lig­gan­de par­ken in­vid Tölö­vi­ken.

– Na­tio­na­lo­pe­rans väk­ta­re grans­ka­de göm­stäl­let på ons­dags­kväl­len när tre män sprang sin väg. Po­li­sen lyc­ka­des gri­pa en av dem som skä­li­gen miss­tänkt för grov stöld, sä­ger po­lis­in­spek­tö­ren Klaus Gei­ger på Helsing­forspo­li­sen i ett press­med­de­lan­de.

Man­nens med­brotts­ling­ar är tills­vi­da­re på fri fot och har in­te på­träf­fats. I buska­get hit­ta­des ka­pa­de kop­par­räc­ken, brotts­red­ska­pet och två över­giv­na cyklar.

– Kop­par­stöl­der är van­li­ga. Po­li­sen har ut­rett fle­ra mot­sva­ran­de fall i år och vå­ra ut­red­ning­ar har vi­sat att det hand­lar om grup­pe­ring­ar som har an­länt till Fin­land en­kom för att stjä­la kop­par.

Po­li­sen fort­sät­ter ut­red­ning­en av stöl­den vid Na­tio­na­lo­pe­ran.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.