Hufvudstadsbladet

Rap­port: In­ve­ste­ra­re ute­slu­ter kvin­nor

Skev köns­för­del­ning och brist på mång­fald hind­rar den eu­ro­pe­is­ka tek­no­lo­gi­sek­torn från att nå sin ful­la po­ten­ti­al. Det sä­ger Tom Weh­mei­er på risk­ka­pi­tal­bo­la­get Ato­mi­co.

- PA­TRIK HARALD pa­trik.harald@ksf­me­dia.fi Business · Europe · Skype · Nicholle Tom · Theda Bara

Myc­ket pe­kar upp­åt för den eu­ro­pe­is­ka tek­no­lo­gi­sek­torn. 2018 blir ett nytt re­kor­dår vad gäl­ler in­ve­ste­ring­ar, ex­its (sål­da bo­lag) och upp­koms­ten av mil­jard­fö­re­tag i Eu­ro­pa. Av de tio mest vär­de­ful­la börs­in­tro­duk­tio­ner­na glo­balt i år är tre eu­ro­pe­is­ka.

Upp­gif­ter­na fram­går av Sta­te of Eu­ro­pe­an Tech, en lä­ges­rap­port över den eu­ro­pe­is­ka tek­no­lo­gi­sek­torn, som se­dan 2015 pre­sen­te­ras på Slush. Det är Sky­pe-grun­da­ren Niklas Zenn­ströms risk­ka­pi­tal­bo­lag Ato­mi­co som står bakom rap­por­ten.

– Nu skör­dar Eu­ro­pa fruk­ter­na av det ar­be­te som gjorts un­der ti­di­ga­re år, sam­ti­digt som nya lo­van­de frön sås för fram­ti­den, sä­ger Tom Weh­mei­er, forsk­nings­chef och part­ner på Ato­mi­co.

Weh­mei­er lyf­ter fram siff­ror som vi­sar att den eu­ro­pe­is­ka tek­no­lo­gi­sek­torn väx­er mång­dub­belt så snabbt som eko­no­min i ge­nom­snitt, sam­ti­digt som an­ta­let an­ställ­da in­om tek­no­lo­gi­bo­la­gen väx­er klart mer än ar­bets­kraf­ten i ge­nom­snitt.

Re­sul­ta­ten är ned­slå­en­de. Att bli mer in­klu­de­ran­de mås­te få högs­ta pri­o­ri­tet. Myc­ket ta­lang och vär­de går för­lo­rat på det här sät­tet. En­dast när folk från oli­ka grup­per och per­spek­tiv kän­ner sig säk­ra och be­kvä­ma att del­ta, når vi vår ful­la po­ten­ti­al. Tom Weh­mei­er Forsk­nings­chef och part­ner på Ato­mi­co

Brist på mång­fald

Men rap­por­ten pe­kar ock­så på mind­re smick­ran­de drag – en ex­klu­de­ran­de mo­no­kul­tur, brist på mång­fald och en skev köns­för­del­ning. Ex­em­pel: Ba­ra 7 pro­cent av risk­ka­pi­talin­ve­ste­ring­ar­na i Eu­ro­pa går till team som be­står av en­bart kvin­nor el­ler bå­de kvin­nor och män. 46 pro­cent av de kvinn­li­ga ent­re­pre­nö­rer­na upp­ger i Ato­mi­cos en­kät att de har upp­levt dis­kri­mi­ne­ring.

– Re­sul­ta­ten är ned­slå­en­de. Att bli mer in­klu­de­ran­de mås­te få högs­ta pri­o­ri­tet. Myc­ket ta­lang och vär­de går för­lo­rat på det här sät­tet. En­dast när folk från oli­ka grup­per och per­spek­tiv kän­ner sig säk­ra och be­kvä­ma att del­ta, når vi vår ful­la po­ten­ti­al, sä­ger Weh­mei­er.

Ge­nom att änd­ra at­ti­ty­der­na och ta en le­dan­de po­si­tion har Eu­ro­pa en­ligt Weh­mei­er chans att byg­ga upp en enorm kon­kur­rens­för­del gente­mot de de­lar av värl­den där man är mind­re in­klu­de­ran­de.

En­ligt Weh­mei­er är en för­änd­ring dock på väg. Fle­ra ini­ti­a­tiv har ta­gits för att in­spi­re­ra och upp­munt­ra kvin­nor och and­ra un­der­re­pre­sen­te­ra­de grup­per att del­ta. Ett ex­em­pel är Ato­mi­cos och Di­ver­si­ty VC:s gui­de för ent­re­pre­nö­rer, in­clu­sio­nin­tech.com, som ger väg­led­ning i hur man ska­par fö­re­tag med mång­fald och en in­klu­de­ran­de kul­tur.

– Ge­nom att blan­da oli­ka kul­tu­rer, språk och arv blir den eu­ro­pe­is­ka tek­no­lo­gi­sek­torn ri­ka­re. Det är ba­ra ge­nom att ta va­ra på fa­sci­ne­ran­de olik­he­ter som Eu­ro­pa kan nå de höj­der vi är ka­pab­la till.

En­ligt Weh­mei­er är mång­fald och en in­klu­de­ran­de kul­tur nu­me­ra fak­to­rer som Ato­mi­co tar hän­syn till när risk­ka­pi­tal­bo­la­get fat­tar si­na in­ve­ste­rings­be­slut. Vid för­hand­ling­ar med po­ten­ti­el­la fö­re­tag att in­ve­ste­ra i, frå­gar man ef­ter de­ras in­klu­sions­po­li­cy. Om de in­te har nå­gon så ska de gö­ra upp en in­om sex må­na­der.

– Om vi upp­täc­ker att det finns ett stort mot­stånd så över­vä­ger vi no­ga om det är rätt fö­re­tag att in­ve­ste­ra i.

 ?? FO­TO: LEHTIKUVA/HE­IK­KI SAUKKOMAA ?? Tom Weh­mei­er på risk­ka­pi­tal­bo­la­get Ato­mi­co pe­kar på mind­re smick­ran­de drag hos den eu­ro­pe­is­ka tek­no­lo­gi­sek­torn.
FO­TO: LEHTIKUVA/HE­IK­KI SAUKKOMAA Tom Weh­mei­er på risk­ka­pi­tal­bo­la­get Ato­mi­co pe­kar på mind­re smick­ran­de drag hos den eu­ro­pe­is­ka tek­no­lo­gi­sek­torn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland