Låt proff­sen av­fy­ra fyr­ver­ke­ri­er

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

Fjor­ton or­ga­ni­sa­tio­ner vill lå­ta proff­sen skö­ta fyr­ver­ke­ri­er och smäl­la­re. Nu sam­lar de in namn till ett medborgarinitiativ.

I med­bor­ga­ri­ni­ti­a­ti­vet krä­ver or­ga­ni­sa­tio­ner­na att fyr­ver­ke­ri­pjä­ser och smäl­la­re ef­ter en över­gångs­pe­ri­od en­bart ska få av­fy­ras av per­so­ner med spe­ci­al­lov. Tom­te­bloss skul­le än­nu få an­vän­das av all­män­he­ten.

Ini­ti­a­tiv­ta­gar­na fö­re­trä­der oli­ka djur- häl­so- och funk­tions­hin­ders­or­ga­ni­sa­tio­ner. En­ligt dem or­sa­kar fyr­ver­ke­ri­er ögon­ska­dor, hör­selska­dor och dess­utom li­der hus­dju­ren av smäl­lar­na.

– Det enk­las­te och mest ef­fek­ti­va sät­tet att lö­sa pro­ble­men som fyr­ver­ke­ri­er or­sa­kar är att en­bart lå­ta pro­fes­sio­nel­la av­fy­ra dem, sä­ger Han­ne­le Lu­uk­ka­i­nen, ord­fö­ran­de för Helsing­fors djur­skydds­för­e­ning, He­sy, i ett press­med­de­lan­de.

FO­TO: SPT-ARKIV

Fyr­ver­ke­ri­er or­sa­kar per­sonska­dor och stres­sar hus­dju­ren. Nu sam­lar fjor­ton or­ga­ni­sa­tio­ner in namn till ett medborgarinitiativ.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.