Nu öpp­nar Ode!

Dör­rar­na till det nya cent­rum­bib­li­o­te­ket i Helsing­fors slås upp i dag kloc­kan 8.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

Kanske är den in­te en av de all­ras störs­ta men nog syn­li­gas­te bygg­ar­be­te­na i mo­der­na Fin­land. Och får man tro för­hands­in­tres­set är kön lång i Tölö­vi­ken när Ode ti­digt på mor­go­nen öpp­nar för be­sö­ka­re - la­gom till själv­stän­dig­hets­da­gen som är på tors­da­gen.

– Här skro­tas för­do­mar och fals­ka ny­he­ter, sa­de bi­trä­dan­de borg­mäs­ta­re Na­si­ma Razmy­ar (SDP) när hon ny­li­gen vi­sa­de runt i den då än­nu halv­fär­di­ga bygg­na­den.

Nya bib­li­o­te­ket och he­la det fin­länds­ka bib­li­o­te­ket har väckt in­tres­se och be­und­ran ut­an­för lan­dets grän­ser.

Från Ode är det kort väg till riks­da­gen och mu­sik­hu­set, till någ­ra av lan­dets mest be­ty­dan­de ny­hets­re­dak­tio­ner. Och ett sten­kast läng­re bort finns Na­tio­nal­mu­se­et, stads­mu­se­et, ope­ran, och Olym­pi­a­sta­di­on. Tölö­vi­ken är i cent­rum.

HBL rap­por­te­rar om förs­ta da­gen i nya bib­li­o­te­ket på HBL.fi.

FO­TO: LEHTIKUVA/MARKKU ULANDER

Nya cent­rum­bib­li­o­te­ket Ode öpp­nar i dag och har öp­pet även i mor­gon på själv­stän­dig­hets­da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.