Kar­tell drev upp pri­set på cell­plast

Kon­kur­rens- och kon­su­ment­ver­ket, KKV, yr­kar på att mark­nads­dom­sto­len böt­fäl­ler Ther­mi­sol och UK-Mu­o­vi för att de del­ta­git i en kar­tell.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

Ther­mi­sol, UK-Mu­o­vi och Sty­ro­plast gjor­de i hem­lig­het upp om pris­höj­ning­ar av EPS-iso­le­ring åren 2013–2014. Fö­re­ta­gen har en be­ty­dan­de ställ­ning på mark­na­den i Fin­land och kun­de ge­nom kar­tel­len dri­va upp mark­nads­pri­set.

EPS-iso­le­ring går un­der många namn: cell­plast, fri­go­lit el­ler sty­rox. Det an­vänds i byg­gan­de som vär­mei­so­le­ring, tek­nisk iso­le­ring och lju­di­so­le­ring.

Den som är först med att av­slö­ja en kar­tell för Kon­kur­rens- och kon­su­ment­ver­ket be­fri­as från på­följds­av­gif­ten i en­lig­het med kon­kur­rensla­gen. Det var Sty­ro­plast som av­slö­ja­de kar­tel­len. KKV yr­kar på 2,8 mil­jo­ner eu­ro i på­följds­av­gift till Ther­mi­sol och 1,5 mil­jo­ner eu­ro till UK-Mu­o­vi. Av­gif­tens stor­lek är högst 10 pro­cent av om­sätt­ning­en för det år nä­ringsid­ka­ren se­nast var del­ak­tig i kar­tel­len.

FO­TO: SPT/ARI SUNDBERG

En­ligt KKV har den nu av­slö­ja­de kar­tel­len bi­dra­git till höj­da kost­na­der i bygg­bran­schen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.