Ar­ti­kel 50

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

Här är grund­lin­jer­na i Lis­sa­bon­för­dra­gets Ar­ti­kel 50:

1. Var­je med­lems­stat får i en­lig­het med si­na kon­sti­tu­tio­nel­la be­stäm­mel­ser be­slu­ta att ut­trä­da ur uni­o­nen.

2. Den med­lems­stat som be­slu­tar att ut­trä­da ska an­mä­la sin av­sikt till Eu­ro­pe­is­ka rå­det. Mot bak­grund av Eu­ro­pe­is­ka rå­dets rikt­lin­jer ska uni­o­nen för­hand­la fram och in­gå ett av­tal med den­na stat där vill­ko­ren för dess ut­trä­de fast­ställs, med be­ak­tan­de av dess fram­ti­da för­bin­del­ser med uni­o­nen.

3. För­dra­gen ska upp­hö­ra att va­ra tillämp­li­ga på den be­rör­da sta­ten från och med den dag då av­ta­let om ut­trä­de trä­der i kraft el­ler, om det in­te finns nå­got så­dant av­tal, två år ef­ter den an­mä­lan som av­ses i punkt 2, om in­te Eu­ro­pe­is­ka rå­det i sam­för­stånd med den be­rör­da med­lems­sta­ten med en­häl­lig­het be­slu­tar att för­länga den­na tids­frist.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.