San­nings­kom­mis­sion för för­svun­na stu­den­ter

Bort­fö­ran­det av stu­den­ter i del­sta­ten Gu­er­re­ro är ett öp­pet sår i Mex­i­ko. Som en av si­na ab­so­lut förs­ta åt­gär­der i äm­be­tet har den nye pre­si­den­ten Andrés Ma­nu­el López Obra­dor un­der­teck­nat ett de­kret som till­sät­ter en san­nings­kom­mis­sion om myste­ri­et.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

– Det här är en na­tio­nell an­ge­lä­gen­het, slog López Obra­dor fast i sam­band med att han träf­fa­de an­hö­ri­ga till de för­svun­na stu­den­ter­na.

Den mex­i­kans­ke pre­si­den­ten ut­lo­va­de sam­ti­digt vitt­nes­skydd för al­la som vå­gar trä­da fram och be­rät­ta vad de vet om bort­fö­ran­de­na.

– Vi kom­mer in­te att ska­ka av oss det här, fort­sat­te pre­si­den­ten, och lo­va­de att ingen­ting kom­mer att få stå i vägen för att san­ning­en.

De 43 män­nen för­svann i sep­tem­ber 2014. Åkla­ga­re har ti­di­ga­re häv­dat att kor­rum­pe­ra­de lo­ka­la po­li­ser läm­na­de över de 43 lä­rar­stu­den­ter­na till ett kri­mi­nellt gäng. Stu­den­ter­na ska se­dan ha dö­dats – even­tu­ellt för att de blan­da­des ihop med knark­smugg­la­re – och krop­par­na brän­des in­nan kvar­le­vor­na dum­pa­des i en flod.

Se­na­re grans­ka­de In­te­ra­me­ri­kans­ka män­ni­sko­rätts­kom­mis­sio­nen (CIDH) fal­let. I en drygt 600-si­dig rap­port pub­li­ce­rad 2016 be­skrivs bland an­nat hur ut­re­dar­na hind­rats från att in­ter­vjua miss­tänk­ta gär­nings­män som då satt fängs­la­de. Myn­dig­he­ter an­kla­ga­des dess­utom för att ha för­sökt läg­ga hin­der för ut­red­ning­en och ”en smuts­kam­panj i me­di­er” sa­des ha för­svå­rat kom­mis­sio­nens ar­be­te.

– Ut­red­ning­en mås­te om­fat­ta he­la ad­mi­nist­ra­tio­nen, al­la in­blan­da­de, sa­de López Obra­dor, och på­pe­ka­de att även ”per­so­nal i mi­li­tä­ren kan ha va­rit in­blan­da­de”.

Den 65-åri­ge Andrés Ma­nu­el López Obra­dor svor pre­si­den­te­den i lör­dags.

Han vann stort i som­ma­rens val ef­ter löf­ten om att be­käm­pa fat­tig­dom och ta itu med lan­dets pro­blem med kri­mi­na­li­tet och kor­rup­tion.

FO­TO: AP/TT/CHRISTI­AN PALMA

Mex­i­kos ny­till­träd­de pre­si­dent Andrés Ma­nu­el López Obra­dor (i ko­stym) till­sam­mans med an­hö­ri­ga till de 43 lä­rar­stu­den­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.