”Strun­ta i Trump, USA är med”

Re­ge­ring­ar mås­te skyd­da si­na folk från kli­mat­för­änd­ring­ar, och USA hål­ler den lin­jen oav­sett vad pre­si­dent Do­nald Trump sä­ger om Pa­ris­av­ta­let. Det för­kla­rar Ar­nold Sch­war­ze­neg­ger på kli­mat­mö­tet i Po­len.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

– Jag tyc­ker att det är re­ge­ring­ars an­svar att skyd­da folk. Vi har ar­mé­er för att stop­pa at­tac­ker – nå­väl, här kom­mer störs­ta at­tac­ken, sä­ger ac­tion­film­le­gen­da­ren Ar­nold Sch­war­ze­neg­ger till ny­hets­by­rån AFP.

– Sju mil­jo­ner män­ni­skor dör var­je år på grund av för­ore­ning­ar, 25 000 ba­ra i USA. Om vi in­te vill be­käm­pa det är det nå­got fel på oss.

Un­der sin tid som gu­ver­nör i Ka­li­for­ni­en 2003–2011 drev ”The Ter­mi­na­tor” på för mer grön ener­gi. Och nu sä­ger han att del­sta­ter, fö­re­tag och de fles­ta ni­vå­er av USA är fort­satt för Pa­ris­av­ta­let som ska be­käm­pa kli­mat­för­änd­ring­ar­na. Det­ta trots att Trump, som är par­ti­kam­rat med Sch­war­ze­neg­ger i Re­pu­bli­ka­ner­na, hop­pat av upp­gö­rel­sen.

– USA är med, vår gal­ne le­da­re är in­te det.

Sju mil­jo­ner män­ni­skor dör var­je år på grund av för­ore­ning­ar, 25 000 ba­ra i USA.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.