Öp­pen väg till ukrains­ka ham­nar

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

Ryss­land har del­vis hävt sin ”in­lås­ning” av ukrains­ka ham­nar i Azovs­ka sjön. Far­tyg kan nu av­gå och an­lö­pa ham­nar­na i Ber­djansk och Ma­ri­u­pol ge­nom Ker­tjsun­det, en­ligt upp­gif­ter från Ukrai­nas in­fra­struk­tur­mi­nis­ter Vo­lo­dymyr Omel­jan.

Det var just vid Ker­tjsun­det, som för­bin­der Azovs­ka sjön med Svar­ta ha­vet, som Ryss­land för tio da­gar se­dan be­slag­tog tre ukrains­ka far­tyg och fri­hets­be­rö­va­de de­ras be­sätt­ning­ar.

En­ligt Moskva ha­de far­ty­gen kränkt ryskt ter­ri­to­ri­al­vat­ten, men åt­gär­den för­döm­des av re­ge­ring­ar i väst.

Någ­ra da­gar se­na­re un­der­teck­na­de Ukrai­nas pre­si­dent Petro Po­ro­sjen­ko en lag om un­dan­tags­till­stånd i lan­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.