Kan par­ter­na slå in på fre­dens väg?

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TT/TI­NA MAGNERGÅRD BJERS

Ef­ter år av svå­ra stri­der och grym hung­er ty­der myc­ket på att freds­sam­tal om Je­men fak­tiskt kom­mer att äga rum i Sve­ri­ge i vec­kan. Men kla­rar de stri­dan­de par­ter­na av att ta de steg som krävs för att ge be­folk­ning­en nå­got slags hopp?

– Om sam­ta­len blir av kan de bli star­ten på en pro­cess som i sin tur kan le­da till en po­li­tisk pro­cess. Men sam­ti­digt be­fin­ner vi oss i en si­tu­a­tion där allt kan gå fel, kon­sta­te­rar Adam Ba­ron, Sy­ri­e­na­na­ly­ti­ker vid tan­kes­med­jan Eu­ro­pe­an Council on Fo­rei­gn Re­la­tions.

Myc­ket ty­der i nu­lä­get på att freds­för­hand­ling­ar fak­tiskt kom­mer att äga rum. De Iran­stöd­da Huthi­re­bel­ler­na, den ena par­ten i kon­flik­ten, har eva­ku­e­rat så­ra­de re­bel­ler från Sa­naa till Oman, vil­ket har va­rit ett krav för att kom­ma till Sve­ri­ge där freds­för­hand­ling­ar ska äga rum.

– Jag har hört från di­plo­ma­tis­ka käl­lor i Je­men att det köps flyg­bil­jet­ter, sä­ger Ba­ron.

Oli­ka rum

Så­väl FN som svens­ka UD har va­rit myc­ket knap­por­di­ga med de­tal­jer om mö­tet och det är än­nu höjt i dun­kel ex­akt var och när det ska äga rum. En­bart att få kon­flik­tens par­ter till Sve­ri­ge är ett stort steg, med tan­ke på fi­askot i Genè­ve i sep­tem­ber då den sau­disk­stöd­da re­ge­rings­si­dan och FN-sän­de­bu­det Martin Grif­fit­hs fick vän­ta för­gä­ves på Huthi­re­bel­ler­na.

De de­le­ga­tio­ner som nu för­be­reds be­står av om­kring 90 per­so­ner på var­de­ra si­dan, en­ligt Ba­rons käl­lor. Han spår att de till en bör­jan kom­mer att sit­ta i oli­ka rum, med Grif­fit­hs gå­en­des emel­lan, in­nan det möj­li­gen blir dags för mö­ten an­sik­te mot an­sik­te.

Till en bör­jan hand­lar det om att byg­ga tillit, bå­de till varand­ra och till FN-sän­de­bu­det. Bland de kni­vi­ga äm­nen som se­dan ska av­hand­las finns bland an­nat fång­ut­by­ten samt fram­ti­den för Sa­naas in­ter­na­tio­nel­la flyg­plats, lan­dets central­bank och den vik­ti­ga ham­nen i al-Hu­daydah (Ho­dei­dah).

– Det har in­te förts di­rek­ta sam­tal om det­ta på över två år, sä­ger Ba­ron.

Ett land

Stri­der­na i Je­men, som lig­ger på Ara­bis­ka halvöns spets, har på­gått i fle­ra år men gick in i en ny fas när den sau­disk­led­da mi­li­tä­ral­li­an­sen som står på re­ge­ring­ens si­da bör­ja­de flyg­bom­ba Huthi­re­bel­ler­na i mars 2015. Se­dan dess be­räk­nas över 10 000 män­ni­skor ha dö­dats. Den hu­ma­ni­tä­ra si­tu­a­tio­nen i det kluv­na lan­det får hjälp­ar­be­ta­re att grå­ta och kom­pli­ce­ras yt­ter­li­ga­re av att oli­ka ex­tre­mist­grup­per age­rar där. Att det på sikt skul­le bli ak­tu­ellt att de­la upp Je­men – som fö­re 1990 be­stod av det kon­ser­va­ti­va Nor­d­je­men och det so­ci­a­lis­tis­ka Syd­je­men – tror dock Adam Ba­ron in­te på.

– Det rå­der in­ter­na­tio­nell sam­syn kring att Je­men ska va­ra ett land, att det ska puss­las ihop igen. Man kan de­la upp det i en mil­jon de­lar ut­an att lö­sa nå­got.

Vad finns det då för tec­ken på att freds­sam­ta­len i Sve­ri­ge skul­le kun­na bli mer fram­gångs­ri­ka än de i Genè­ve? Dels ver­kar FN-sän­de­bu­det Grif­fit­hs ha job­bat än­nu hår­da­re för att till­go­do­se främst Huthi­re­bel­ler­nas vill­kor för ett mö­te och dels kan det upp­märk­sam­ma­de mor­det på den sau­dis­ke jour­na­lis­ten och re­gim­kri­ti­kern Ja­mal Khashog­gi ha spe­lat in. Att Sau­dia­ra­bi­en tog li­vet av en av si­na eg­na ska­pa­de upp­rörd­het värl­den över och rik­ta­de strål­kas­tar­lju­set mot Riy­ads age­ran­de – även i grann­lan­det Je­men. Ny­li­gen rös­ta­de USA:s se­nat för att stry­pa stö­det till den sau­disk­led­da al­li­an­sens krigs­fö­ring i Je­men, vil­ket kan ha satt press på sau­di­er­na att för­sö­ka vi­sa god vil­ja i en freds­pro­cess.

– Huthi­re­bel­ler­nas över­ta­gan­de av Je­men ut­gör ett all­var­ligt sä­ker­hets­hot som Sau­dia­ra­bi­en an­ser att de mås­te han­te­ra. För Riy­ad är frå­gan av av­gö­ran­de be­ty­del­se, sä­ger Ba­ron.

Det rå­der in­ter­na­tio­nell sam­syn kring att Je­men ska va­ra ett land, att det ska puss­las ihop igen. Man kan de­la upp det i en mil­jon de­lar ut­an att lö­sa nå­got. Adam Ba­ron Sy­ri­e­na­na­ly­ti­ker vid tan­kes­med­jan Eu­ro­pe­an Council on Fo­rei­gn Re­la­tions.

FO­TO: TT-AP/JON GAMBRELL

Je­me­ni­tis­ka sol­da­ter i Mu­kal­la i no­vem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.