Ame­ri­kans­ka av­kast­ning­ar ing­en lös­ning

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt - PE­TER REHNSTRöM Helsing­fors

PENSIONER Jer­ker Ör­jans be­sva­rar (HBL 28.11) mitt ti­di­ga­re in­lägg (HBL 22.11) an­gå­en­de pen­sions­fon­der­nas håll­bar­het. Han fram­för som åsikt att det är lätt att få en av­kast­ning på 7–8 pro­cent ba­ra man är skick­lig som de ame­ri­kans­ka uni­ver­si­te­tens fond­för­val­ta­re. Ack om det vo­re så!

Det fins­ka pen­sions­sy­ste­met re­gle­ras kraf­tigt av lag­stift­ning, ef­tersom över en mil­jon pen­sio­nä­rers ut­komst är be­ro­en­de av det. Bland an­nat be­grän­sas möj­lig­he­ten att in­ve­ste­ra i ak­ti­er och and­ra ob­jekt med hög risk. Av fon­der­nas

200 mil­jar­der eu­ro lig­ger en­dast 91 mil­jar­der eu­ro i ak­ti­er, som på lång sikt ger den bäs­ta av­kast­ning­en. Jag tror in­te att de fins­ka pen­sions­fon­der­nas för­val­ta­re är säm­re än de ame­ri­kans­ka uni­ver­si­te­tens, men de har me­ra be­gräns­ning­ar, som sam­ti­digt ger trygg­het åt oss pen­sio­nä­rer. Ör­jans bor­de se på vad som hän­de med de ame­ri­kans­ka fon­der­na 2008 då Leh­man Brot­hers kra­scha­de. Den ame­ri­kans­ka bör­sen kra­scha­de med 30 pro­cent. Det året sjönk pen­sions­fon­der­nas vär­de i Fin­land med 15 pro­cent.

På 20 års sikt har fon­der­na av­kas­tat 5,9 pro­cent no­mi­nellt och 4,2 re­ellt. Må­let är 4 pro­cent re­al­till­växt. Det lär fin­nas pla­ner på att sän-

ka det­ta mål till 3,5 pro­cent.

Det förs­ta halv­å­ret 2018 gav en no­mi­nell av­kast­ning på 1 pro­cent, re­alav­kast­ning­en lig­ger nä­ra noll. Rap­por­ter om det­ta kan man fin­na på Pen­sions­skydds­cen­tra­lens webb­si­da. HBL (28.11) pub­li­ce­ra­de även en ar­ti­kel om börsens ut­veck­ling in­ne­va­ran­de år. Helsing­fors­bör­sen har just dykt med 10 pro­cent var­för pen­sions­fon­der­na i värs­ta fall kan ha tap­pat över fem mil­jar­der eu­ro på någ­ra vec­kor.

Hur det går i fort­sätt­ning­en kan jag in­te för­ut­spå, an­tag­li­gen in­te så många and­ra hel­ler. Att hop­pas på ame­ri­kans­ka av­kast­ning­ar är in­te hel­ler en lös­ning. Nas­daq­börs­in­dex­et har i år gått upp med 5 pro­cent, men via dol­lar- och eu­ro­kur­sen för­lo­rar vi i Eu­ro­pa 6 pro­cent, ing­en bra af­fär allt­så.

Ef­tersom man i det nu­va­ran­de pen­sions­sy­ste­met har ta­git i bruk en livs­längdsko­ef­fi­ci­ent, som hö­jer pen­sions­ål­dern och mins­kar pen­sio­ner­na för dem som är föd­da 1948–1955 och se­na­re, ser jag in­te det va­ra rätt­vist att be­las­ta sy­ste­met me­ra. Om vi över­be­las­tar pen­sions­sy­ste­met ris­ke­rar vi de ung­as kom­man­de pensioner, kanske ock­så vå­ra eg­na.

Ing­en är gla­da­re än jag om jag skul­le ha fel i den­na lo­gik, men ing­en har än­nu lyc­kats över­ty­ga mig om det, ty­värr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.