Mot­stri­di­ga för­vänt­ning­ar på re­for­mer­na

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt - AN­NA CALDéN ord­fö­ran­de ULF GUSTAFS­SON verk­sam­hets­le­da­re Fin­lands svens­ka han­di­kapp­för­bund

SO­CI­AL- OCH HäLSOVåRDSREFORMEN För att ga­ran­te­ra en mång­fal­dig mark­nad för små grup­per av funk­tions­hind­ra­de med svens­ka som mo­ders­mål är al­la par­ter över­ens om att det be­hövs ett land­skaps­ö­ver­skri­dan­de sam­ar­be­te. Åsik­ter­na bör­jar gå isär när det gäl­ler frå­gan om hur man skall skil­ja mel­lan sak­kun­skap och pro­duk­tion. Det­ta allt­så i sam­band med en sam­ord­nad upp­hand­ling av ser­vice och tjäns­ter över land­skaps­grän­sen. Be­ro­en­de på hur man ser på sa­ken kan man väl­ja mel­lan att ut­gå ifrån ett in­di­vi­du­ellt el­ler kol­lek­tivt per­spek­tiv.

Ett in­di­vi­du­ellt rät­tig­hets­per­spek­tiv för­ut­sät­ter att den land­skaps­ö­ver­skri­dan­de sam­ord­ning­en av ser­vice och tjäns­ter ko­or­di­ne­ras till fun­ge­ran­de ser­vice­ked­jor i sam­ar­be­te med ett fri­ståen­de sak­kun­nigt råd­gi­van­de or­gan. Ett kol­lek­tivt om­sorgs­per­spek­tiv för­ut­sät­ter åter att sak­kun­skap, råd­giv­ning och pro­duk­tion sam­ord­nas till fun­ge­ran­de ser­vice­ked­jor av ett el­ler fle­ra sam­ver­kan­de bo­lag.

Om man ut­går ifrån be­grän­sad rö­rel­se­för­må­ga el­ler ned­sat­ta sin­nes­för­nim­mel­ser finns det ing­en sär­skild or­sak att för­ut­sät­ta att des­sa be­gräns­ning­ar skul­le ut­gö­ra nå­got hin­der för en funk­tions­hind­rad att till­va­ra­ta si­na rät­tig­he­ter på en mång­fal­dig mark­nad. Det­ta sär­skilt som den nya funk­tions­hin­der­la­gen ock­så er­bju­der stöd i be­sluts­fat­tan­det och trä­ning i hem­met. För per­so­ner med kog­ni­ti­va och psy­ko­so­ci­a­la stör­ning­ar är si­tu­a­tio­nen den mot­sat­ta. Om man in­te kan ge­stal­ta sin om­giv­ning el­ler har and­ra men­ta­la pro­blem är det bäst om man kan få all den ser­vice och al­la de tjäns­ter som man be­hö­ver på det eg­na mo­ders­må­let från en och sam­ma luc­ka.

Ef­tersom ett bo­lag är en slu­ten en­het är den se­na­re mo­del­len sär­skilt at­trak­tiv med tan­ke på att be­va­ra svensk­he­ten. Det­ta även med tan­ke på möj­lig­he­ten att be­va­ra gam­la fun­ge­ran­de vårds­truk­tu­rer. Där­för har Folk­ting­et valt att ba­se­ra sin ar­gu­men­ta­tion på bo­lags­mo­del­len. Li­ka själv­klart är det att de som stö­der val­fri­het på en mång­fal­dig mark­nad där hel­svens­ka ser­vice­ked­jor in­te all­tid kan ga­ran­te­ras har ar­gu­men­te­rat starkt ut­gå­en­de ifrån si­na mänsk­li­ga rät­tig­he­ter. Det­ta sär­skilt med hän­vis­ning till grund­la­gen och FN-kon­ven­tio­nen kring funk­tions­hin­der.

Vil­ken syn som för­verk­li­gas är en po­li­tisk frå­ga. In­om Sos­te, Fin­lands so­ci­al och häl­sa rf, en riksom­fat­tan­de pa­ra­ply­or­ga­ni­sa­tion som sam­lar 300 so­ci­al- och häl­so­vårds­or­ga­ni­sa­tio­ner, har vi till­sam­mans med den svens­ka på­verk­nings­grup­pen ut­ar­be­tat en mo­dell som syf­tar till att ga­ran­te­ra svens­ka, sa­mis­ka och tec­ken­språ­ki­ga funk­tions­hind­ra­de sam­ma in­di­vi­du­el­la rät­tig­he­ter som den finsk­språ­ki­ga ma­jo­ri­tets­be­folk­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.