Sen­sa­tio­nellt trea i Iron­man – ”trod­de ald­rig det här”

In­om ba­ra någ­ra år har Min­na Ko­isti­nen nått världs­e­li­ten i tri­athlon. – Jag ha­de ald­rig trott det här, sä­ger hon ef­ter att ha slu­tat trea i Iron­man Mar del Pla­ta.

Hufvudstadsbladet - - Sport - MAR­CUS LINDQVIST 029 080 1353, mar­[email protected]­me­dia.fi

Kallt. Rug­gigt. Blå­sigt. I de här för­hål­lan­de­na löp­te Min­na Ko­isti­nen i mål som trea i Iron­man Mar del Pla­ta i Ar­gen­ti­na – fö­re bland an­nat fyr­dubb­la världs­mäs­ta­ren Mirin­da Car­f­rae.

– Gans­ka otro­ligt. Jag har in­te rik­tigt hun­nit fat­ta vad som hänt än­nu, sä­ger Ko­isti­nen till HBL.

– I syn­ner­het var det en över­rask­ning att löp­ning­en gick så bra till slut.

För­kor­tad sim­ning

På grund av de ky­li­ga för­hål­lan­de­na var den 3,8 km långa sim­ning­en för­kor­tad med un­ge­fär hälf­ten. Med ti­den 25.06 var Ko­isti­nen nä­ra tä­ten fö­re den 180 km långa cyk­ling­en.

– Den för­kor­ta­de sim­ning­en pas­sa­de mig. Jag är en osä­ker sim­ma­re och det har va­rit svårt att över­fö­ra min fart i sim­bas­säng­en till öp­pet vat­ten. Jag har haft någ­ra svå­ra si­tu­a­tio­ner, bland an­nat en pa­ni­kat­tack i Jo­ro­is, sä­ger Ko­isti­nen som steg iland sam­ti­digt som Sve­ri­ges Åsa Lund­ström.

”Ma­gis­ka ben”

Ko­isti­nen steg till tred­je plats med en stark cyk­ling – i ky­li­ga för­hål­lan­den. Tem­pe­ra­tu­ren va­ri­e­ra­de mel­lan 10 och 15 gra­der, men hon kla­ra­de 180 km på mer än hyf­sa­de 4.53,25.

– Jag ha­de helt ma­gis­ka ben i cyk­ling­en. Jag cyk­la­de med hög­re ef­fekt än pla­ne­rat i mot­vin­den, men jag ha­de kun­nat cyk­la än­nu hår­da­re. Jag vå­ga­de in­te, för det var så länge se­dan mitt se­nas­te full­di­stanslopp, sä­ger Ko­isti­nen.

– Det av­gjor­des un­der de sista 40-50 kilo­me­ter­na. De and­ra bör­ja­de trött­na, men jag kun­de cyk­la än­nu hår­da­re. Jag ha­de högst ef­fekt un­der den sista tim­men.

Höll sin led­ning

Un­der det av­slu­tan­de, 42 km långa ma­ra­ton­lop­pet lyc­ka­des Ko­isti­nen be­hål­la sin tred­je plats. Bakom hen­ne låg me­ri­te­ra­de proffs som au­stra­li­ern Car­f­rae, svens­kan Lund­ström och USA:s Sa­rah Pi­am­pi­a­no.

– Jag trod­de ald­rig att det skul­le hål­la till slut. Då jag såg Ta­tu (Ko­isti­nens man) vid 10 km ro­pa­de jag att det är ba­ra att nju­ta så länge det va­rar, sä­ger hon.

Hen­nes ma­ra­ton­tid, 3.06.04, är när­mast strå­lan­de. Hon är själv för­bluf­fad över sin löp­fart.

– Jag ha­de ald­rig trott att jag skul­le gå i mål som trea.

Out­nytt­jad po­ten­ti­al

Ko­isti­nens slut­tid var 8.28.57. Kai­sa Sa­li sat­te i som­ras den fins­ka re­kord­ti­den 8.46.49, men Ko­isti­nens tid är in­te rik­tigt jäm­för­bar då sim­ning­en var för­kor­tad. Oav­sett, tred­je plats i ett tufft start­fält är ett styr­ke­be­sked som he­ter du­ga. Car­f­rae har bland an­nat vun­nit le­gen­da­ris­ka Iron­man Ha­waii tre gång­er och har yt­ter­li­ga­re ett VM-guld på halv­di­stans. Vin­na­ren, Austra­li­ens Sa­rah Crow­ley var in­te långt fö­re med se­ger­ti­den 8.20.17.

– Jag har fun­de­rat om det här är helt onö­digt, då jag ser att proff­sen trä­nat i 10 och 15 år. Jag har in­te hemskt myc­ket till id­rotts­lig bak­grund och är re­dan 32, sä­ger Ko­isti­nen.

– Det här ger tro och själv­til­lit. Jag har än­nu oer­hört myc­ket out­nytt­jad po­ten­ti­al.

FM-vin­na­re

Ko­isti­nen, som är hem­ma från Kors­holm, bör­ja­de trä­na tri­athlon hös­ten 2012. Hen­nes förs­ta tri­athlon­lopp var den klas­sis­ka halv­di­stan­sen i Jo­ro­is 2013.

– Det var tufft, men jag blev bi­ten di­rekt. Jag såg upp till Kai­sa Sa­li och Ti­i­na Bo­man och viss­te att jag ock­så vill täv­la och nå fram­gång­ar, sä­ger Ko­isti­nen.

– Då vå­ga­de jag in­te ens dröm­ma om FM-guld.

I som­ras vann Ko­isti­nen FM-guld – i Jo­ro­is. Kai­sa Sa­li var in­te med, men med se­ger­ti­den 4.16.02 var Ko­isti­nen i en klass för sig. Hon var ock­så tvåa i halv­di­stanslop­pet Iron­man Lah­ti, Iron­man­se­ri­ens förs­ta del­täv­ling i Fin­land.

Men­tal styr­ka

Kai­sa Sa­li har trä­nat tri­athlon i så gott som he­la sitt liv. Ko­isti­nen har fort­fa­ran­de en bit till hen­nes ni­vå, men hen­nes ut­veck­ling har va­rit häp­nads­väc­kan­de snabb ef­ter att ha bör­jat med tri­athlon som 26-åring.

– Jag vet in­te vad det be­ror på. Jag spe­la­de li­te fot­boll som yng­re och rör­de på mig en hel del, men ald­rig sär­skilt mål­med­ve­tet. Jag har sä­kert bra ge­ner och trä­nar så att sä­ga rätt: jag kän­ner min kropp och vet vad min kropp be­hö­ver för att ut­veck­las, sä­ger Ko­isti­nen.

– Den sista kom­po­nen­ten är sä­kert min men­ta­la styr­ka. Jag tål out­härd­lig smär­ta länge.

Knä­ska­da

Ko­isti­nen de­bu­te­ra­de re­dan för två år se­dan i ama­tör­klass i Iron­man Ha­waii, den le­gen­da­ris­ka VM-täv­ling­en. Hon tving­a­des dock av­bry­ta. Sam­ma höst be­slöt hon att sat­sa för fullt och bli pro­fes­sio­nell – men det blev en mar­dröm.

– He­la sä­song­en gick åt pi­pan. Pre­cis då jag slu­tat job­ba, trod­de på min dröm och var grymt mo­ti­ve­rad att få trä­na fick jag ont i knät. Först hit­ta­des ing­et fel och det var ovisst om knät nå­gon­sin blir bra. Det var tungt, sä­ger Ko­isti­nen.

Den här sä­song­en har dock allt gått väl, från­sett li­te för­kyl­ning­ar i hös­tas. Ko­isti­nen skul­le del­ta i Iron­man Emi­lia-Ro­mag­na i Ita­li­en i sep­tem­ber, men tving­a­des läm­na åter­bud.

Ha­waii en dröm

Iron­man i Ar­gen­ti­na blev dock en full­träff. En ful­träff som ger själv­til­lit och in­spi­ra­tion.

– Det krävs mo­ti­va­tion för att or­ka vak­na var­je mor­gon och trä­na. Det är gans­ka en­samt. Störs­ta de­len av da­gen går till att trä­na, äta el­ler vi­la. Man mås­te verk­li­gen vil­ja, sä­ger Ko­isti­nen.

Kval­sy­ste­met till VM på Ha­waii har dock för­ny­ats – ba­ra de två bäs­ta i Ar­gen­ti­na fick en plats till Ko­na. Tred­je plats räck­te in­te.

– Ko­na är en stor dröm för mig. Det skul­le näs­tan ha va­rit för bra att kva­la in di­rekt. Det hål­ler en hung­rig.

Me­ra trä­ning

Ef­ter hem­re­san tar Ko­isti­nen det någ­ra da­gar lug­na­re för att ge be­nen tid att åter­häm­ta sig, men sär­skilt många da­gar tän­ker hon in­te vi­la på lag­rar­na. Det räck­te med att va­ra ska­dad he­la fjol­å­ret.

– Jag bör­jar sä­kert trä­na li­te näs­ta vec­ka och mer sys­te­ma­tiskt föl­jan­de vec­ka. Det finns än­nu myc­ket att gö­ra. Det krävs ba­ra lång­sik­tig trä­ning. Än så länge har vi in­te fun­nit någ­ra grän­ser för min ut­veck­ling, sä­ger hon.

– Ju to­ki­ga­re och svå­ra­re det är att upp­nå någon­ting, desto mer fa­sci­ne­ran­de är det.

FO­TO: LEHTIKUVA/SAMULI IKäHEIMO

Min­na Ko­isti­nen var oro­ad över sin löp­ning i Ar­gen­ti­na, men det fun­ge­ra­de ut­märkt.■

FO­TO: LEHTIKUVA/SAMULI IKäHEIMO

■Min­na Ko­isti­nen har gjort en strå­lan­de come­back ef­ter det svå­ra fjol­å­ret.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.