Pit­kämä­ki bry­ter tyst­na­den – ”för­sö­ker än­nu att kas­ta”

Te­ro Pit­kämä­ki har slut­li­gen be­stämt sig för att fort­sät­ta sin spjut­kar­riär – men hål­ler låg pro­fil. – Sik­tar ba­ra på att täv­la i vår, sä­ger han.

Hufvudstadsbladet - - Sport - MAR­CUS LINDQVIST

Be­ske­det som fri­id­rotts­publi­ken vän­tat på i må­na­der: Te­ro Pit­kämä­ki fort­sät­ter sin kar­riär. 2000-ta­lets sto­ra blå­vi­ta fri­id­rotts­stjär­na be­rät­tar att det var ett svårt be­slut.

– Jag för­sö­ker än­nu att kas­ta. Helt hund­ra­pro­cen­tigt är det in­te, men den se­nas­te må­na­den har sett så pass ljus ut att täv­lings­in­stink­ten har vak­nat igen, sä­ger han.

Vil­le in­te ge upp

Pit­kämä­ki har vun­nit VM-guld, VM-sil­ver, VM-brons, OS-brons, EM-sil­ver samt två EM-brons. Han har ock­så bli­vit vald till årets id­rot­ta­re tre gång­er.

Den här sä­song­en fick ett ab­rupt slut i ju­ni i Paa­vo Nur­mi Ga­mes i Åbo, då han ska­da­de knät. Led­ban­det gick av och han be­höv­de ope­ra­tion.

– I bör­jan var det gans­ka säl­lan som jag tänk­te på att kas­ta spjut. Det bör­ja­de vän­da i ok­to­ber, då jag kun­de bör­ja springa och gö­ra sa­ker or­dent­ligt. Då bör­ja­de det kän­nas som att jag vill prö­va. Jag vil­le in­te hal­ta ifrån fri­id­rotts­pla­nen och ge upp, sä­ger han.

Snabb åter­hämt­ning

Or­to­pe­den Har­ri Pa­nu­la be­rät­tar att Pit­kämä­ki lig­ger två må­na­der fö­re den nor­ma­la tid­ta­bel­len för att åter­häm­ta sig från en led­bandso­pe­ra­tion. De trä­ning­ar Pit­kämä­ki gjort, bru­kar man först kun­na kla­ra av fy­ra må­na­der ef­ter in­grep­pet.

Pit­kämä­ki har gjort grund­trä­ning, sprung­it, hop­pat, styr­ke­trä­nat och kas­tat li­te ut­an an­sats. Fo­kus lig­ger på att för­stär­ka det vänst­ra be­net, som bli­vit sva­ga­re.

– Jag har ock­så kört li­te hår­da­re in­ter­val­ler och hopp. Om ett par må­na­der kan jag re­dan trä­na nor­malt, sä­ger Pit­kämä­ki.

Låg pro­fil

Höjd­punk­ten näs­ta sä­song är för­stås VM i sep­tem­ber-ok­to­ber i Qa­tar. Den ovan­ligt se­na tid­punk­ten ger me­ra tid för Pit­kämä­ki att åter­fin­na spjut­for­men, men han väl­jer att va­ra an­språks­lös.

– Jag kan in­te än­nu för­vän­ta mig någon­ting av som­ma­ren. Må­let är att få täv­la i vår.

FO­TO: LEHTIKUVA/TIMO AALTO

Te­ro Pit­kämä­ki vil­le in­te ge upp ef­ter knä­ska­dan.■

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.